О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1325                      12.06.2018 година                                    гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на дванадесети юни                                                           две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1473 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Аквариус Поморие“ЕООД, ЕИК-*****, гр.****, ул. **** №**, представлявано от управителя В. А. П., ЕГН-*********, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-184-0265106/01.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция (ГД) „Фискален контрол“, в Централно управление (ЦУ) на Национална агенция по приходите (НАП).

Жалбоподателят счита разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) за незаконосъобразно и моли за неговата отмяна. Твърди, че не е налице осъществен състав на административно нарушение, а при издаването за акта за установяването му са допуснати множество процесуални нарушения. Посочва също, че в самата заповед за налагане на ПАМ са допуснати множество неточности в идентификацията на проверявания обект. Сгрешено е наименованието на търговския обект, градът на местонахождението му, седалището на проверяваното дружество, а отделно от това предварителното изпълнение е разпоредено за съвсем друг обект, находящ се в различен град и адрес.

 

След подаването на жалбата направо пред съда, незабавно беше изискана административната преписка по която е постановено оспореното разпореждане.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 26.05.2018г. в 13.15 часа служители на ЦУ на НАП, ГД„Фискален контрол“, сектор „Оперативни дейности“-Бургас, извършили проверка на търговски обект – бистро „Каталия“, находящ се в гр.***, ул.*** №**, стопанисван от „Аквариус Поморие“ЕООД. Видно от протокола за проверката обаче провереният обект имал друго наименование – бърза закуска, бистро „Наталия“. В хода на проверката било установено, че в обекта е монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство. Извършена била от проверяващите лица контролна покупка на 100гр. пържени картофи, 100гр. миди пане, 1бр. пъстърва на скара, 1бр. минерална вода 0,5мл. и 1бр. Ариана Радлер 0,5мл., на обща стойност 16,00 лева, заплатена в брой, за която фискален бон не бил издаден. След като се легитимирали, контролните органи отпечатали дневен финансов отчет от касовия апарат с оборот от 0 лева. При тези констатации били издадени протокол за проверка, акт за установяване на административно нарушение, както и на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ от ЗДДС, заповед № ФК-184-0265106/01.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“, в ЦУ на НАП за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта – бистро „Каталия“, находящ се в гр.***, ул.**** №**, стопанисван от „Аквариус Поморие“ЕООД  за срок от 15 дни. В заповедта за налагането на ПАМ било включено и разпореждане за предварителното й изпълнение, което обаче касае друг обект – павилион, находящ се в гр.Бургас, ул.Александровска № 147, който се стопанисва и от друг търговец – „Голди 90“ООД, с ЕИК-204617734.

Като правно основание за постановяване на оспорената заповед, административният орган е посочил нарушаване на разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. В оспорената заповед са развити и мотиви относно продължителността на срока на наложената ПАМ, във връзка с които и на основание чл.188 е включено и разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ. Изрично е разпоредено предварително изпълнение на наложената ПАМ на основание чл.188 от ЗДДС, вр. чл.60 от АПК, като в подкрепа на това, административният орган също е развил мотиви. В заключителната част на заповедта е указано, че разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва в 3дн. срок от връчването й, чрез органа, наложил мярката пред Административен съд - гр.Бургас, на основание чл. 60, ал. 4 от АПК. 

Съгласно чл.188 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е оказана възможността административният орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

Видно от оспорената заповед, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне за търговски обект, различен от обекта за който е наложена ПАМ. Това представлява особено съществено нарушение на административно-производствените правила, тъй като е налице неяснота в обекта върху който се съответната административна принуда. Според настоящия съдебен състав е недопустимо принудителната мярка да се постановява по отношение един субект за стопанисвания от него търговски обект, а предварителното изпълнение да се допуска за съвсем различен субект и за търговски обект находящ се в различни град и адрес. Това допуснато процесуално нарушение при посочването на адресата на разпореждането е с такъв интензитет, че води до нищожност на самото разпореждане за допускане на предварително изпълнение.

Предвид така развитите мотиви, съда намира искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-184-0265106/01.06.2018г., за основателно и като такова следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното и на основание чл.60 ал.5 АПК, Административен съд - гр.Бургас,  VІІ-ми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-184-0265106/01.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :