ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 12.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на дванадесети юли                              две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1473 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.О.М., редовно призован,  не се явява, за него  адвокат Р., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Деян Петров.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

Делото е висящо  за трети път пред настоящата съдебна инстанция, с оглед решение № 6853/01.06.2017г. по адм.д.№ 4962/2016г. на Върховен административен съд, с което делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване на указанията по прилагането на закона.

 

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на Н.О.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, с която са предявени обективно съединени искове, както следва: за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 35 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за периода 23.04.2012г. - 30.07.2012г. и периода 20.08.2012г.-19.10.2012г., настъпили вследствие неизпълнение на законоустановените изисквания относно хигиенно-битовите условия в мястото за лишаване от свобода по време на изтърпяване от същия на наказание лишаване от свобода, както и сумата от 30 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие неосигуряване на медицинско обслужване през същите периоди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 19.10.2012г. до окончателното изплащане.

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

УКАЗВА на страните, че на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС Държавата отговаря за вредите причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3. Съгласно ал.2 от същия член в случаите по чл.3, ал.2, съдът взема предвид кумулативното въздействие върху лицето на условията, в които се е изтърпявало наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, продължителността, като и други обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора, а съгласно ал.5 в случаите по ал.1 настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам исковата молба.От името на клиента ми, заявявам, че той  не желае да присъства в съдебно заседание и желае да се гледа делото в негово отсъствие. Правя уточнение, че законната лихва, претендираме от датата на завеждане на исковата молба, а именно от 27.03.2013година. Правя отказ от претенцията за лихви за периода  от 19.10.2012г. до 26.03.2013г. включително. Не поддържам доказателствените искания, направени с исковата молба, оттеглям ги. Ще се ползваме от всички доказателства - писмени и гласни, които са събрани в предходните разглеждания на делото. Не желаем да се събират допълнителни доказателства, а да се приключи делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по делото писмени доказателства. Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, а именно тези по адм.д.№1210/2015г. и адм.д.№804/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

 

   ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

 

АДВОКАТ Р.: Поддържаме предявените претенции и моля да осъдите ГД“ИН“ София, така както сме поискали с исковата молба, ведно със законните лихви, съобразно  направените в днешното съдебно заседание уточнения. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски. Моля съдът да съобрази със събраните по делото до момента писмени и гласни доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема г-жо председател, считам че в настоящото производство е доказан и основателен един от  предявените обективно- кумулативно съединени искове, а именно претенцията за обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в следствие неизпълнение на законоустановените изисквания относно хигиенно-битовите условия в затвора Бургас по времето, когато ищецът е изтърпявал Лишаване от свобода. По отношение на размера на тази искова претенция, считам че същата следва да бъде  уважена за сумата от 500лева, а за разликата отхвърлен. Този размер считам, че е справедлив и би  възмездил претърпените вреди. По отношение на втория иск, за неосигуряване на медицинско обслужване, същия моля да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:18часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: