ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети ноември                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1472 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.13 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ив трейд“ ООД се явяват управителят В.А.В. и адвокат Е., надлежно упълномощен.

За ответника- кмет на община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Ив трейд“ ООД против заповед №1870/12.07.2016 г. издадена от кмета на община Бургас, с която е определено „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД за спечелило конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от имоти- публична общинска собственост, представляващи помещения за столово хранене към училищата, обединени в Лот №5.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя с искане да бъде допусната съдебно-счетоводната експертиза с посочени в молбата задачи.

 

Адвокат Е.: Поддържам жалбата изцяло. По отношение на искането ни за събиране на доказателства, поддържам молбата от 08.11.2016г. Отделно от това считам, че преписката не е изцяло пълна, предвид обстоятелството, че липсва обяснителната записка, представена от „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в нейната пълнота. Аз я открих по друго дело, където е представена в цялост. Не поддържам искането за разпит на свидетели, както и възраженията за твърдяно нарушение на процедурата на връчване на протокола за проведената тръжна процедура. За свидетеля оттеглям искането, но държим на извършването на експертизата, по която вещото лице да е икономист.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас. Представям и моля да приемете, разпореждане за отложено плащане на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД към община Бургас. По искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза - противопоставям се на това искане, тъй като настоящото производство е по обжалване на заповедта, с която е определен спечелилият конкурса и по-скоро за нейната законосъобразност. В заповедта са посочени изискванията към кандидатите, както и специалните изисквания и там не е посочено изискване за доказване на финансови възможности. Та в процедурата и в самата заповед е посочено, че офертата на всеки от кандидатите следва да съдържа референции и други доказателства за финансова възможност, възможността е алтернативна. В конкурсната документация са налице референции, поради което считам, че са налице писмени доказателства, относими към процедурата на провеждане на конкурса и се противопоставям на искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза. Във връзка с твърдението, че не е представена цялата обяснителна преписка, моля да ми бъде дадена възможност да я представя в цялост.

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата на „Ив трейд“ ООД и моля да я оставите без уважение. Относно доказателственото искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, моля да не я допускате по същите съображения, които посочи и юрисконсулт Р.. Няма да соча доказателства.

Адвокат Е.: Аз ще кажа само, че една от предпоставките за допускане на дружеството на заинтересованото лице „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД е липсата на задължения, както публични, така и задължения към общината и искането ни за експертиза е обусловено именно от този факт за тези задължения и моля съдът да прецени, дали задълженията на дружеството могат да бъдат пречка за допускане до участие в конкурса. По отношение на представено от процесуалния представител на ответника разпореждане, същото е от 22.07.2015г. и касае разпореждане за неотложни плащания, сиреч дружеството има задължения към община Бургас, но тези задължения не са изплатени и кредиторът, публичния кредитор Община Бургас, дава разрешение за частично освобождаване на запора върху банковата сметка на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, с които да се правят неотложни плащания най-вероятно за заплати, доставки, свързани с нормалната дейност на дружеството, което да не води до ограничения и до неспиране на работата на дружеството. Това представлява още едно доказателство за наличието на задължения до датата на конкурса.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Относими към предмета на спора са и представените в днешното съдебно заседание разпореждания, които следва да бъдат приети като доказателства. С оглед твърденията на жалбоподателя в жалбата, съдът намира за основателно и направеното искане за допускане на експертиза, като счита, че същата ще спомогне за изясняване на делото. Следва да се укаже на ответната страна да представи административната преписка в цялост. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представените от ответната страна писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя в молба от 08.11.2016г. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание документите, налични в административната преписка и неприложени по делото.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017г.

 

Адвокат Е.: Моля да бъде определена друга дата на съдебното заседание, тъй като имам служебен ангажимент във ВКС по търговско дело 1506.

СЪДЪТ, с оглед възражението на пълномощника, НАСРОЧВА делото за 01.02.2017г. от 10.00ч.,  за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице А., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: