ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На първи февруари                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1472 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ив трейд“ ООД се явяват управителят В. В. и адвокат Е. се явява юрисконсулт Р..

За заинтересованата страна „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ответната страна с приложени към нея писмени доказателства- 3 броя визуализация на идеен проект.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 53г., българска, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице А. на въпросите на адвокат Е.: На стр.3 от заключението съм посочила, че към 30.06.2016г., тъй като сметката отчитаща разчетите с общината, сметка 451, имаше дебитни и кредитни обороти, означава, че съм гледала и извършени плащания на дружеството по отношенията и с общината, без да твърдя, че има плащания за местни данъци и такси, и мога да кажа, че това е салдото по счетоводни данни към 30.06.2016г., при което салдо е съобразено евентуално плащане към общината, защото сумата, получена от мен, представлява разлика между дебитни и кредитни обороти и има малка разлика в посоченото удостоверение, което е към 17.06.2016г. Не мога да кажа дали посочените вземанията в размер на са 882 357лв. са несъбираеми вземания. Не мога да кажа колко са дългосрочни и кога са възникнали. Тази сметка е аналитична и поименна по клиенти и по дебитори, но сама по себе си сметката не дава данни за възникнали задължения. Относно посоченото в отговора на въпрос 2 удостоверение от „Юробанк България АД“, кредита на посочената сметка отразява само постъпленията на дружеството по тази сметка. Не съм отговорила на въпроса дали дружеството разполага към датата на провеждане на търга с финансова възможност за реализация на възложената инвестиция, защото мисля, че преценката не би следвало да е моя, доколкото моя работа е да представя цифрова преценка. По отношение на цифровата картина мога да отговоря по следния начин: свободни парични средства към 30.06.2016г. дружеството няма. Вземания има, които са по-малко от задълженията. Размерът на вземанията го имам и е 882 357 лв.

Адвокат Е.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Р.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лв., съобразно представената справка-декларация, платим от внесения депозит.

 

Адвокат Е.: Искам да заявя, че се запознах с представените от община Бургас доказателства и ще кажа, че това не е пълната преписка. По друго дело, което е със същите страни, където „Хляб и хлебни изделия“ЕООД е жалбоподател, а ние заинтересована страна, е представена справка, с разбивка по ЛОТ 5, е представена обяснителна записка. Това е по делото „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД и ние разглеждаме отново ЛОТ 5. Искам да представя тази обяснителна записка и да посоча, че в тази обяснителна записка „Хляб и хлебни изделия“ЕООД предлагат тяхната инвестиция да бъде изпълнена на части за всяко едно от училищата, което противоречи на изискванията за провеждане на конкурса. Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт Р.: По така представеното доказателство не се противопоставям да бъде прието. Нямам други доказателствени искания. Това е цялата преписка, с която разполагаме.

 

СЪДЪТ намира представените от община Бургас с писмо вх.№946/31.01.2017г. писмени доказателства и представената в днешното съдебно заседание от адвокат Е. обяснителна записка за допустими и относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА три броя визуализация на идеен проект и обяснителна записка- ЛОТ 5.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Е.: Моля да уважите жалбата като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения. От събраните доказателства по делото се установява, а имено, че едно от условията в конкурса за обектите по ЛОТ 5 е изискването да няма задължения към община Бургас. От събраните доказателства се установява, че дори към датата на подаване на документи участникът „Хляб и хлебни изделия“ЕООД има задължения, които са установени и от вещото лице, които не са само за местни данъци и такси, но дружеството има задължения и за наеми към община Бургас. Съгласно изискванията на чл. 71, ал.1 т.2 от Наредбата на общината, императивно се разпорежда, че не се допуска до участие в конкурсната процедура кандидат, за който са налице някои от пречките посочени в чл.71. Не така е процедирала обаче община Бургас. На второ място - неправилно са преценени финансовите възможности за инвестиция, установява се остър недостиг на финанси, които да гарантират инвестицията. Налице е несъпоставимост между финансовите възможности на „Хляб и хлебни изделия“ЕООД да реализира предложената инвестиция, още повече, че предложената от нея инвестиция противоречи на конкурсната процедура, което се вижда и от представената обяснителна записка от участника „Хляб и хлебни изделия“ЕООД в ЛОТ 5. На последно място искам да отбележа, че основно изискване е да не се разходват публични средства, а видно от представените доказателства от „Хляб и хлебни изделия“ЕООД ще бъдат ползвани средства на община Бургас и това ще бъде в противоречие с обществените интереси. По тези съображения, моля да уважите жалбата, да върнете преписката на кмета на община Бургас за обявяване на втория класирал се за спечелил конкурса. Претендирам разноски, за които представям списък по чл. 80 от ГПК и претендираме пълният им размер. Ще представя подробни писмени бележки в срок определен ми от съда.

Юрисконсулт Р.: На първо място възразявам на адвокатското възнаграждение като прекомерно. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалвания акт. От събраните по делото доказателства се установи, че община Бургас е допуснала разсрочено плащане на задълженията на „Хляб и хлебни изделия“ЕООД. Освен това в тръжната документация е посочено, че тръжната комисия ще отстрани всеки кандидат, който има задължения за публични вземания към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. Считам, че такъв не беше събран като доказателство по делото, поради което ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото

Реплика на адвокат Е.: По отношение на изказването на колега за прекомерност на адвокатското възнаграждение, считам, че делото представлява изключителна правна и фактическа сложност, предвид писмените доказателства, които следва да бъдат преценявани, както и нормативните актове, приложени към документите. Има такъв запис в конкурсната документация, и той е в противоречие с чл. 71, ал.1, т.2, във вр. 74 от Наредбата за общината за провеждане на публичен конкурс.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: