ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 05.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1472 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НЮКОПИР” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Ученически отдих и спорт” ЕАД, редовно призована, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства документите представени с административната преписка и предвид липсата на доказателствени искания да приключи събирането им, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания:

            АДВОКАТ П.: От името на моя доверител, Ви моля да постановите решение, с което да отмените изцяло като незаконосъобразна издадената заповед на основанията, подробно описани в жалбата, като моля да ни присъдите и разноските по делото. Актът за непълноти и грешки не е подписан от пряко заинтересованите страни, не сме в хипотеза на непълноти или грешки. Отхвърлителният диспозитив по ревандикационния иск не прави ответника собственик.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите и оставите без уважение подадената жалба и да оставите в сила заповедта на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър като правилна и законосъобразна. Заповедта е издадена от компетентен и упълномощен по съответния начин административен орган и при спазване правилата за нейното издаване. Освен това, са спазени и приложимите материалноправни разпоредби. Считам, че в това производство не трябва да се коментира въпросът за собствеността, тъй като той е извън предмета на делото. Под ответник жалбоподателят може би има предвид „Ученически отдих” ЕАД, само че той не е ответник.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,38  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: