ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На пети ноември                                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1472 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Адвокатско дружество Шопова, Карагеоргиева - Мострова”, редовно призован, представлява се от адв. Н., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция ОДОП” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Адвокатско дружество „Шопова и Карагеоргиева-Мострова” против Ревизионен акт № 021201557/20.02.2013 г., издаден от Гл. инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 138/08.05.2013 г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

 

         АДВ. Н.: Изцяло поддържам подадената жалба. Да се приемат представените с административната преписка доказателства. Имам искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, въпросите по която съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям и моля да приемете.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямаме възражение относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Имам процесулно възражение по повод въпрос № 2 за кадровата обезпеченост на „Атом” ЕООД. По делото има данни, че същия доставчик не е разполагал с кадрови потенциал да извърши фактурираната доставка.

         АДВ. Н.: Считам, че е налице само извод, а не данни относно кадровата обезпеченост на този доставчик. Сочи се, че има две лица на трудов договор, като считам, че това обстоятелство следва да бъде изследвано от вещото лице.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка на място в счетоводствата на жалбоподателя и на дружеството-доставчик да отговори на въпросите формулирани в нарочна писмена молба, депозирана от адв. Н., в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.03.2014 г. – 13,30 ч., за която дата и час страните уведомени.

         Да се уведоми вещото лице.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: