ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1471 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Унисон 2“ ЕООД се явява адвокат К., надлежно упълномощена.

За ответника- зам.-директор на ТД на НАП Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод постъпила жалба от „Унисон 2“ ЕООД против заповед № 1244/11.07.2016г. на зам.директор на ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на обект за срок от един месец.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: На първо място заявявам, че докладът е изготвен съобразно АПК, както и правилно съдът е разпределил доказателствената тежест. Поддържам предявената жалба. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените атакуваната заповед № 1244/11.07.2016г. на зам.директор на ТД на НАП Бургас, като съображенията ми за това се основават на нарушение на процесуалния и материалния закон. Заявявам, че в атакуваната заповед не са изложени съществени мотиви за срока, който е определен за налагане на ПАМ. Даже изложените мотиви са повече съотносими към наказателното постановление, което е издадено във връзка с това административно нарушение, отколкото със самия срок на ПАМ. Това само по себе си се явява съществено процесуално нарушение и в тази насока е решение № 1498 по адм.д. №15324 от 2014г. на ВАС. На второ място считам, че е неправилна и квалификацията дадена от административният орган. Това е така, защото твърдението, че за направеното плащане е издадена междинна сметка, отпечатана от нефискален принтер, за мен лично и като юрист и като гражданин буди недоумение, а именно, че този принтер би следвало да бъде свързан с фискално устройство, а нефискалния принтер не би могъл да издава касови бележки. Ако се счита, че е налице нерегламентирано фискално устройство, то би следвало НАП да извърши конфискация на същото, нещо което не е сторено, не е сторено и в предходното административно нарушение и сега. Моля да отмените оспорената заповед.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: