ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети март                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1471 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват съответно ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СЮРПРИЗ КОМЕРС” ООД лично от управителя Т.Т. и Директорът на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас от юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 384 от делото.

 

         Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА Ж.Д.Ж. и Х.

Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице Ж.Ж., изготвила съдебно-счетоводната експертиза по делото, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Ж.Д.Ж. - 40г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По представеното заключение нямам въпроси. Но считам, че въпросите са били неясно зададени и вещото лице не  ги е разбрало, поради което моля да позволите да задам уточняващи въпроси, които ще формулирам в нарочна молба.

        

         Юрисконсулт М.: На стр.6 от заключението вещото лице е описало пет броя фактури издадени от „Вал-Вес и ко” ООД. Първите 4 броя фактури касаят период извън ревизирания.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Наистина ревизията е извършена считано от 01.05.2008г., но при изследването, което съм направила във връзка с оборотните ведомости за налични стоки, които са използвали от ревизиращия орган при провеждане на ревизията, те са взели салда за налични стоки считано към 01.01.2008г. и в последствие са анализирали приходите и разходите за периода, в който започва началото на ревизията, т.е. 01.05.2008г. От тази гледна точка аз съм описала фактурите, които следва да бъдат приспаднати евентуално. Всъщност съм разсъждавала дали следва да бъдат приспаднати от констатираните налични салда към тази дата. Това е причината, поради което съм посочила тези фактури независимо, че предхождат периода на ревизията.

 

         Юрисконсулт М.: Нямам други въпроси.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В тази връзка моля да ми се даде възможност да задам уточняващи въпроси към вещото лице.

         Ревизията е извършена със Заповед за възлагане на ревизия от 01.05.2008г., но никой по време на ревизията не е изискал началните салда преди тази дата. Действително работим с оборотна ведомост със салда от 01.01.2008г. до края на периода на ревизията. От тази гледна точка считам, че не са уточнени при ревизията и не са били проверявани салдата по сметки 304 и 702. Мисля, че в молбата си към въпрос № 4 съм поставила задача към експертизата за каква част от наличните стоки е ползван данъчен кредит, но не виждам да е отговорило вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорила съм на въпросите както са зададени по делото. Като по въпрос № 4, ако в момента трябва да направя в момента някакъв коментар, то няма да промени констатацията, която съм направила във връзка с това – следва ли или не да се направи корекция на данъчния кредит съгласно чл.80 от ЗДДС. От анализа, който е направен на документите, експертизата констатира, че данъчен кредит е ползван по всички закупени от жалбоподателя стоки за изследвания от ревизиращия екип период.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Във връзка с изчисленията, които са направени в ревизионния акт, където се приспадат доставени стоки за 1520.67лв. доставени на 03.04. – не е ли редно към тези изчисления да се вземат предвид доставките на стоки извършени на 01.04 и 02.04.? Във връзка с констатацията, че е ползван данъчен кредит, съгласно справка от 03.04. за доставени стоки е изброен списък с доставки и придружаващи документи. Две трети от тези доставки не са съпроводени с данъчна фактура. Може ли категорично да се твърди, че е ползван данъчен кредит дори и само на това основание? Още повече, че както се вижда от тези изброени в отговора на вещото лице фактури по въпрос № 5, те фигурират по салдото на сметка 304 като наличност, по тях е упражнено право на данъчен кредит, но реално няма доставка.

Мисля, че точното липсата на анализ по време на ревизията на движението по сметка 304 е основание да се счита, че ползването на данъчен кредит не е доказано. Извършен ли е анализ на дневниците за покупки в периода от 01.04. до 03.04.2013г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако става въпрос за изясняване на отговора на въпрос № 4 относно прилагането на разпоредбата на чл.80, тази правна норма е неотносима, тъй като в тази правна норма изключително точно законодателят е определил, че от датата на ползване на данъчен кредит на съответните покупки на стоки е следвало да изминат пет години към момента на установяване на липса, брак или изтичане на срок на годност. Така че за периода м.януари – м.март 2013г., в този период ползваните и закупените стоки през този период не е възможно да влязат в разпоредбата, най-малко поради факта, че не е изтекъл 5-годишният срок към датата на констатацията за липса от ревизионния орган.

Що се отнася до анализа, който е извършен на закупените стоки, експертизата е изследвала документално отразяването на закупените стоки декларирани в дневниците на покупки за описания по-горе период от м.януари 2013г. до м.март 2013г. включително, като не е правила отделно нарочна инвентаризация за този период, в който да е възможно да се констатира има ли стока по време на провеждане на инвентаризацията от страна на ревизиращия орган, която е доставена на територията на магазина единствено със стокови разписки, без за тях да бъдат съставени съответните данъчни документи. В тази връзка не е възможно съгласно счетоводната документация, която е представена за анализ на експертизата, включително инвентаризационен опис направен от страна на ревизиращия орган, да се посочи каква част от описаните констатирани налични стоки към датата на инвентаризация са по фактури за доставки, отчетени в дневниците за покупки и каква част от тези стоки са по стокови разписки, за които все още няма издадена фактура, респективно не е ползван данъчен кредит.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам повече въпроси.

 

 Съдът като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото заключението по съдебно-счетоводната експертиза, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, 400 лева от които от внесения депозит, като разликата от 100 лева следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по съдебно-графологичната експертиза, изготвено от вещото лице Х.С. е депозирано в деловодството на съда на 16.03.2015г., с оглед на което не е спазен срокът по чл.199 от ГПК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Запозната съм със заключението. Нямам възражения относно изслушването в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт М.: Не възразявам по изслушването на заключението на вещото лице С. в днешно съдебно заседание.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице Х.С., изготвил съдебно-графологичната експертиза по делото, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Х.Д.С. - 74г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм на съда заключение, което поддържам.

 

Съдът към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към въпрос № 4 - дали подписът в цитираното пълномощно е изпълнен от управителя Т.Г.Т., Вие не сте посочили отговор в заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пропуснал съм да опиша това в заключението. Отговорът ми на този въпрос е: подписът НЕ Е ПОЛОЖЕН от управителя Т.Т.. Както в отговорите на предходните въпроси, така и в отговора на този въпрос, заключението е, че в това пълномощно подписът не е положен от Т.Т..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси.

         Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-графологичната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото заключението по съдебно-графологичната експертиза, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, 200 лева от които от внесения депозит, като разликата от 200 лева следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

        

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:      В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете допълнителни доказателства, които представям с копие за ответната страна, а именно:

Дневници за брак за 2007г. и 2008г. - три броя протоколи, единият от които е на стойност 40 391.79лв; другият е на стойност 27 172.16лв. и третият е на стойност 46 627.15лв. За изготвянето на тези протоколи възстановявахме данни от компютър. Това са дневници за брак, въз основа на които е бил изготвен акта за брак за периода 2007г. и началото на 2008г. и ги представям, тъй като не мога да възстановя самия протокол за брак. Лицето, което се е подписало като съставил на тези протоколи е лице, което работи на длъжност помощник магазин от 2005г. и всички действия по уточняване на бракове, инвентаризация, отчетни стойности и данни, които са били давани на счетоводителя, тя е обобщавала въз основа на данните от складовия софтуеър в обектите на дружеството. Тези дневници са водят съгласно Закона за храните и по принцип инспекторите към РИОКОЗ ги ползват за проверка.

Представям и моля да приемете хронологични регистри по партидата на „Колев Комерс” ООД за 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г.. Тъй като в счетоводния софтуеър не установих за 2012г. и 2013г. да има осчетоводявания за тяхната партида, не мога да представя такива.

Представям и аналитичен регистър по партидата на „Колев Комерс” ООД за 2008г., тъй като вещото лице е констатирало, че има корекция по сметка 304, а всъщност такава няма. Вещото лице е установило това въз основа на някаква справка по време на ревизията, представена от В.Д..

Представям два броя оборотни ведомости, както и справка за предприятието за 2012г. и хронологичен регистър на доставките за 03.04.2013г. и за периода от 01.04.2013г. до 03.04.2013г.

         Поддържам искането си за поставяне на допълнителни задачи към съдебно-счетоводната експертиза, които ще представя с нарочна молба.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам представените днес доказателства, за които моля да бъде открито производство по тяхното оспорване. Не е посочено кой ги е съставил, кога и в какво качество и в тази връзка същите са изготвени за целите на това производство по обжалване на ревизионния акт.

В днешно съдебно заседание представям два броя заповеди за възлагане на ревизия, тъй като констатирахме, че те не са представени в цялост в ревизионната преписка.

Поддържам и становището си, което съм изложил с писмо с вх.№ 1945/2015 относно представените в предходно съдебно заседание от страната писмени доказателства, които оспорвам по реда на чл.193 от ГПК, за които съм посочил, че ги оспорвам, тъй като същите са съставени за целите на обжалването на ревизионния акт. Поддържам становището си за оспорване верността на тези документи.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Ще се ползвам от всички представени от мен доказателства. Още повече, че по време на ревизията, на В.Д. и М.Б. са връчени две искания за представяне на документи, а никой в цялото ревизионно производство не е изисквал инвентаризационни описи нито от мен, нито от тези, които са се явявали, не са изискали никакви обяснения или допълнителни справки относно движението и наличностите на стоки, както и не е изискана и оборотна ведомост съобразно заповедта за възлагане на ревизия със срок от 01.05.2008г. Била съм ненадлежно представлявана и никой по време на цялата ревизия не е правил опит да се свърже с мен на който и да е от адресите за кореспонденция или в търговски обект. Затова едва сега представям тези документи.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в предходно съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства, същите подробно описани в молба, находяща се на лист 257 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание от страна на управителя на дружеството писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола, както и представените от юрисконсулт М. два броя заповеди за възлагане на ревизия.

 

 

Съдът, като съобрази изявлението на управителя на дружеството-жалбоподател, видно от което страната ще се ползва от представените от нея документи, чието съдържание ответникът оспорва с молбата с вх.№ 1945/2015г. и на основание чл.193 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване верността на частни писмени документи, същите подробно описани в молба находяща се на лист 383 от делото, като и на представените в днешно съдебно заседание от управителя на дружеството писмени доказателства представляващи хронологични регистри, оборотна ведомост и дневниците за брак.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест във връзка с направеното оспорване.

 

 

Намира за необходимо на жалбоподателя да бъде дадена допълнителна възможност в нарочна молба да формулира доказателствените си искания за назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза по делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да депозира по делото нарочна молба, в която да посочи доказателствените си искания.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 22.06.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: