ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти ноември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1471 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СЮРПРИЗ КОМЕРС” ООД, редовно уведомен, се явява лично управителят Т.Т..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата.

Представям молба с писмени доказателства, която представям с копие за ответника, в която молба съм изложила доводи относно незаконосъобразността на обжалвания от нас ревизионен акт. Молбата съдържа и доказателствени искания за назначаване на съдебно-графологична и съдебно-счетоводна експертиза.  

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените към преписката доказателства.

По отношение представените в днешно съдебно заседание документи:

Предвид големият им обем, моля да ми се даде възможност да взема становище по тях.

 

 

По отношение доказателствените искания:

Да разбирам ли, че се оспорват тези документи, тъй като се иска съдебно-графологична експертиза за подписите под два протокола; под годишен финансов отчет, какво отношение има за 2012г. годишния финансов отчет; под пълномощно издадено от М.Б.. По принцип в преписката има пълномощно издадено от Т.Т. с нотариална заверка на подписа. Да уточним дали се оспорват тези документи.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Оспорвам двата протокола за инвентаризация от месец април 2013г., подписите положени в двата протокола от тази проверка извършена през месец април 2013г. не са положени от мен. За установяване автентичността на тези подписи съм поискала съдебно-графологична експертиза, както и за подписа, положен в пълномощното, с което е упълномощена М.Б. да ме представлява - в това пълномощно също подписът не е положен от мен. Освен това, с това пълномощно е получена заповедта за удължаване на ревизията, връчено искане за представяне на документи и понеже няма никакви протоколи, не зная дали това лице с това пълномощно е представило някакви документи в хода на ревизията. Тези заповеди за продължаване на ревизията и искането за предоставяне на документи не са ми представени на мен и по тях аз абсолютно нищо не съм представила на органа. С това доказателствено искане ще установявам процесуални нарушения в хода на ревизията, защото в производството са били представени документи не такива, каквито трябва да се представят и считам, че това доказателствено искане е относимо.

По отношение на годишния финансов отчет – оспорването на подписа положен в годишния финансов отчет, към настоящия момент не  поддържам това доказателствено искане, което считам, че е неотносимо към законосъобразността на ревизионния акт.

 

Юрисконсулт Д.:  Относно искането за съдебно-счетоводна експертиза:

Първи въпрос - Не мога да взема отношение по този въпрос в момента. Така зададен въпросът по отношение формиране на липсата в ревизионния акт, считам че това не е въпрос, който да се изяснява с експертизата.

Не мога да разбера въпроса „Какъв би бил резултатът от ревизията, ако в счетоводството са били отразени реално извършените стопански операции?”. Кои са тези реално извършени стопански операции?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  По принцип ревизията е направена въз основа на оборотни ведомости, които са съставени от счетоводителя. Считам, че по време на ревизията не е изследвано счетоводството.

Юрисконсулт Д.: Въпреки това не мога да разбера въпроса. „Да се отговори какви доставки е извършвал търговеца” какво се има предвид?

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Само като справка, имам договор сключен за доставка на храна за животни и понеже не мога да намеря договора, да се направи само като справка.

 

Юрисконсулт Д.: По отношение искането за разпит на свидетели, възразявам. Има документи съставени както по извършената инвентаризация; по отношение на бракуваните стоки и фактът имало ли е липси, считам, че това се установява не със свидетелски показания, а с документи, каквито законът предвижда.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уточнявам по отношение искането за разпит на свидетели: затруднена съм да представя една част от тези документи, тъй като счетоводителят не ми ги дава. Считам, че има изготвена в предприятието документация, установяваща бракуването на стоки, но не мога да представя документ, защото счетоводителят отказва да ми я  предостави и затова искам да установя това със свидетелски показания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с извършваната ревизия на дружеството-жалбоподател, както и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателката писмени доказателства, като предвид техния значителен обем съдът намира за необходимо на ответната страна да бъде дадена възможност да вземе становище по тях, поради което по отношение тяхното приемане по делото, съдът ще вземе становище в следващото съдебно заседание.

 

Доказателствените искания свързани с назначаване на съдебни експертизи по делото съдът намира за основателни, доколкото посредством тях биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателката въпроси съдържащи се в представената днес молба.

 Експертизата да се изготви от вещо лице, което съдът ще посочи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, като за изготвянето на тази експертиза определя депозит в размер на 200 лева, вносим в 7-дневен срок, считано от днес от жалбоподателката.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателката въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба, като от така поставените въпроси от обхвата на експертизата следва да се изключи първият въпрос.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателката в 7-дневен срок, считано от днес.

 

По отношение на доказателственото искане за събиране на гласни доказателства посредством разпит на свидетели, чрез които да се установяват извършените инвентаризации, бракуване и липса на стоки, съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, с оглед на предложения от жалбоподателката процесуален способ за събиране на доказателства в претендираната насока. В тази връзка съдът УКАЗВА на страната, че относно доказването на факти за извършена инвентаризация и бракуване на стоки в предприятието на жалбоподателката следва да се ангажират писмени доказателства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.03.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице Ж.Ж. след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: