ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети октомври                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1470 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КРИМИКОВЦИ“ АД в несъстоятелност, редовно призован, се явяват адвокат М.Ш., редовно упълномощена и юрисконсулт Б.Т., редовно упълномощен (л. 134 от делото).

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Общински съвет Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Ш.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Тъй като предмет на оспорването е решение на общински съвет, с което се одобрява проект за изменение на ПУП в обхват от два квартала, което решение е публикувано в Държавен вестник, на публикуване съобразно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 ЗУТ подлежи оспорването на решението. Наред с това, обаче, разпоредбата на ал. 4 на чл. 218 задължава съда преди да публикува оспорването да извърши проверка за допустимост на жалбата. В случая с жалбата се оспорва валидността на решението, поради което съдът не е длъжен да изследва спазване на законов срок за оспорване по отношение на законосъобразност на този акт. Не е спорен и въпросът, че самият акт подлежи на съдебен контрол по отношение на неговата валидност. Съдът, обаче, в случая дължи преценка за допустимост с оглед наличие на правен интерес за оспорващия. Отговор на този въпрос към момента не може да бъде даден без да бъдат използвани специални знания по следните съображения:

Жалбоподателите са индивидуализирали собствените им имоти посредством посочване на планоснимачен номер и впоследствие на кадастрален номер по действащата Кадастрална карта на гр. Китен, а от друга страна в решението и в графичната част към акта имотите са посочени по подробен устройствен план с номера, различни от кадастралните. При това положение следва посредством експертиза да бъде отговорено на въпроса дали имотите, посочени в жалбата, доказателства за собствеността на които представя жалбоподателят, попадат в обхвата на решението, чиято валидност е предмет на настоящия спор. Наред с това, с оглед процесуална икономия и предвид основното оплакване на жалбоподателя, че органът, издал оспорения акт е некомпетентен, на вещото лице следва да бъдат зададени и въпроси, касаещи обхвата на изменението на подробния устройствен план.

 

АДВОКАТ Ш.: Изцяло поддържаме депозираната жалба, включително направените доказателствени искания, както и особеното искане в нея. Представям, с цел процесуална икономия, молба, в която съм формулирала и въпроси към вещото лице с цел да се уточни обхвата и идентичността на имотите. Тъй като експертизата е по-обширна и е свързана със специални знания във връзка със застрояването, молим да бъде допусната комплексна експертиза с вещи лица геодезист и архитект, които бихме искали да не са от района и списъка на Окръжен съд – гр.Бургас, но това е предмет на Вашата преценка, с изрично искане ако правят оглед на място да бъдат уведомени и заинтересованите страни, като Вие определите с определение ден и час на огледа.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните намира за нужно по направеното особено искане за спиране на изпълнението да посочи, че по силата на закона подадената жалба срещу решението има суспензивен ефект по смисъла на чл. 166, ал. 1 АПК. Поради това искането, формулирано в жалбата за допускане спиране изпълнението на акта следва да бъде оставено без разглеждане.

Следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата и с административната преписка, както и тези, постъпили от ответника с писмо вх.  №10930/03.10.2018 г.

Следва да се допусне съдебно-техническа експертиза, която освен отговор на въпроса, поставен по-горе, а именно да бъде посочено дали собствените имоти на жалбоподателя, описани в жалбата, попадат в обхвата на оспорения административен акт и според последния да бъдат посочени съответно номерата на имотите, следва да отговори и на въпроса по плана, действащ преди процесното изменение каква е била номерацията на квартала и на имотите, попадащи в него, както и на въпроса дали изменението на плана касае един или два квартала по плана на гр. Китен, действащ преди издаване на оспорения акт.

Що се касае до въпросите, поставени в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание към евентуална комплексна експертиза, то по допускането на такава съдът ще се произнесе след преценка допустимостта на жалбата и евентуално публикуване на оспорването така, защото да бъдат спазени правата и интересите на евентуални заинтересовани страни, които биха се конституирали по спора след извършеното публикуване.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Кремиковци“ АД в несъстоятелност за спиране изпълнението на решение № 141 от 29.10.2009г. на Общински съвет Приморско.

Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес, а за ответника – от датата на съобщаването, пред Върховен административен съд.

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата и с административната преписка, както и представените от ответника заверени копия на бр.101/18.12.2009 г. на Държавен вестник – стр. 1 и стр. 180, в който е обнародвано процесното решение и писмо на Кмета на община Приморско до Редакцията на Държавен вестник, ведно с обратна разписка за публикуване на решението.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в обстоятелствената част на определението.

За вещо лице НАЗНАЧАВА *** В.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

След внасяне на депозита делото да се докладва на вещото лице.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2018 г. от 11:30 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: