Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /16.04.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Галина Радикова

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Станимир Христов, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КНАХД № 146/2010 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 143/01.12.2009 година по НАХД № 431/2009 година на Районен съд – гр. Карнобат (РС) е отменено наказателно постановление № 65/14.10.2009 година (НП) на директора на РИОСВ - Бургас, с което на „Булкарбон” ЕООД с ЕИК 160135943, за нарушение на чл. 11 ал.5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), на основание чл. 35 ал.2 от ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.

Недоволен от решението, административнонаказващият орган обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че решението на РС е постановено в нарушение на материалния закон.

Моли решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено НП.

Ответната страна оспорва жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е основателна.

Търговското дружество е санкционирано за това, че на 28.07.2009 година на производствена площадка в землището на село Бероново, община Сунгурларе, е извършвало производство на дървени въглища по открит способ с неорганизирано изпускане емисии от димни газове. За установените обстоятелства са съставени Констативен протокол № В-37/28.07.2009 година и Акт № 65/07.10.2009 година на РИОСВ – Бургас.

РС е отменил НП с аргумент, че при издаването му е допуснато  нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, изразяващо се в непосочване на доказателствата, които потвърждават извършеното административно нарушение. РС е приел, че е допуснато и нарушение на чл.52 ал.4 от ЗАНН, тъй като наказващият орган не е извършил самостоятелна проверка на спорните обстоятелства, преди да се произнесе с НП. На последно място, НП е отменено с довод, че при проверката от РИОСВ на производствената площадка не е извършено измерване на концентрацията на вредни вещества в атмосферния въздух, а констатациите са основани единствено на визуално наблюдение.

Решението е незаконосъобразно.

Настоящият касационен състав не намира, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуални правила, изразяващо се в непосочване в НП на доказателствата, които потвърждават извършеното административно нарушение. В НП е цитиран констативен протокол – с номер и дата на съставяне. От този протокол, приложено по преписката, се установява, че на 28.07.2009 година е извършена проверка на производствената площадка, използвана от „Булкарбон” ЕООД и е установено неорганизирано изпускане на емисии от димни газове при производствена дейност, извършвана от дружеството. Протоколът е приет като доказателствен материал, но неоснователно е игнориран от РС при постановяване на решението.

Не е налице и нарушение на чл.52 ал.4 от ЗАНН.

Съгласно чл.52 ал.4 изр. първо от ЗАНН,  преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.

По делото пред РС липсват каквито и да е доказателства, че санкционираното лице е извършило конкретно насрещно оспорване на констатациите в Констативния протокол и АУАН – до издаване на НП. Единствено, на страница втора от АУАН пълномощникът на „Булкарбон” ЕООД е направил изявление, че в законоустановения срок ще представи писмено възражение, но в преписката към НП такова възражение не се съдържа. Липсват и твърдения от страна на дружеството, че такова възражение е бил представено, но не е било обсъдено от наказващия орган, по реда на чл.52 ал.4 от ЗАНН. При липса на конкретно възражение, т.е. спор по обстоятелствата, след съставяне на АУАН, наказващият орган е бил длъжен да провери АУАН единствено с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост, което е и направил.

Що се отнася до довода, че НП е незаконосъобразно поради липсата на надлежно измерване на емисиите вредни вещества при съставяне на АУАН, следва да се отбележи, че съгласно чл.2 от Наредба № 6/26.03.1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба № 6), на измервания на съдържащите се в тях емисии подлежат само организираните производствени и/или вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух от обектите с неподвижни източници на емисии. Неорганизираното изпускане на вредни вещества не подлежи на измерване, а е забранено по силата на императивната норма на чл.11 ал.5 от ЗЧАВ.

Наказващият орган е установил правилно фактите по нарушението, констатациите са квалифицирани юридически коректно, а наложената санкция е в законоустановения размер.

По изложените съображения, решението на РС следва да се отмени, като вместо него се постанови друго, с което да се потвърди НП.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОТМЕНЯ решение № 143/01.12.2009 година по НАХД № 431/2009 година на Районен съд – гр. Карнобат.

 

Вместо него постановява

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 65/14.10.2009 година на директора на РИОСВ – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: