ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер   146     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.35 часа се явиха:

За касатора –Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За ответника по касационната жалба – „Булкарбон” ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие, адвокат Ж.А.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ  – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ А. – Оспорвам касационната жалба. Считам че същата е необоснована и неоснователна. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

АДВОКАТ А. – Моля, да оставите без уважение като неоснователна и необоснована предявената от РИОСВ - Бургас жалба, предмет на настоящото производство, на всички основания подробно изложени във възражението ни и ще Ви моля да потвърдите като правилно и законосъобразно решението на Карнобатския районен съд.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, а постановеното от Карнобатския районен съд решение като неправилно и незаконосъобразно моля да отмените и да потвърдите издаденото от РИОСВ – Бургас наказателно постановление.  На първо място искам да взема отношение по допустимостта на касационната жалба. Намирам, че жалбата е процесуално допустима. В действителност в заглавната страница е посочено, че се оспорва решение № 117 от 25.11.2009 г. на Районен съд – Царево, но считам, че това е техническа грешка, защото непосредствено след това е записано, че това е решение по НАХД № 431/2009 г. по описа на Районен съд – Карнобат, и се посочва, че се оспорва решението на Карнобатския районен съд по НАХД № 431/2009 г., с оглед на това не считам, че това опорочава касационната жалба. По отношение на мотивите на Карнобатския районен съд, за да отмени наказателното постановление, първоинстанционният съд, е приел, че е допуснато съществено нарушение на производствените правила, а именно: в наказателното постановление не са посочени доказателствата, които потвърждават допуснатото нарушение. Не споделям този извод на първоинстанционния съд. Видно от представените писмени доказателства, в това число АУАН и наказателното постановление, от които е видно, че както в АУАН, така и в наказателното постановление е посочено, че нарушението е установено с приложен по преписката констативен протокол, като е посочен констативния протокол със съответния номер и дата. Считам, че въпросният констативен протокол се явява като едно пълно и относимо към делото доказателство, което по безспорен начин установява допуснатото нарушение и е писмено доказателство, което не е оспорено от нарушителя. В тази връзка считам, че в наказателното постановление е посочено доказателството, което потвърждава допуснато от ответника нарушение съгласно чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В тази връзка  заявеното процесуално нарушение не опорочава наказателното постановление. В тази връзка намирам решението на Карнобатския районен съд като неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да го отмените и да потвърдите издаденото наказателно постановление от РИОСВ – Бургас.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: