ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 11.07                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на единадесети юли                                     две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1469 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ   Вкусотийки“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ  началник отдел „Оперативни дейности“ при Дирекция „Оперативни дейности“, ГД“ Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО  ДОКЛАДВА:

           

           Производството е образувано по жалба на „Вкусотийки“ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-195-0267986/01.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ при Дирекция „Оперативни дейности“, ГД “Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС е постановено запечатване на търговски обект – закусвалня, находящ се в гр.Средец, ул.Васил Коларов №63, стопанисван от дружеството-жалбоподател и забрана за достъп до него за срок от 10 дни.

          ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт с писмо вх.№6561/12.06.2018г. с доказателства под опис на л.6 от делото.

          Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат приложените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля почитаемия съд, да  постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна и потвърдите оспорената ЗПАМ като законосъобразна. По делото безспорно е установено, че са налице фактическите основания за налагане на тази мярка, а именно че жалбоподателят не е издал фискална касова бележка за извършената от него продажба. Заповедта е мотивирана и считам, че е изпълнена хипотезата на чл.186, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДС, с оглед на което и оспорената заповед считаме, че следва да бъде потвърдена. Моля за решение в тази насока. Искам да отбележа, че при обжалване на предварителното изпълнение на ЗПАМ, съдът също се е произнесъл като е отхвърлил жалбата в тази част, което още веднъж считам, че потвърждава, че  заповедта е правилна и  законосъобразна, и моля за решение в тази насока. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: