Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е   1184

 

гр. Бургас, 30 декември 2008г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми декември, през две хиляди и осма година, в състав:

                                                                                 СЪДИЯ:  Л.А.

***, като разгледа докладваното от съдия Л.А.  адм.д. № 1469 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.156 и сл. от АПК.

Жалбоподателят – „БУЛ МАРКЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н. В. И., е оспорил ревизионен акт №800391/30.06.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Бургас и потвърден с решение №РД-10-254/25.08.2008г. на директора на Дирекция ОУИ – гр.Бургас при ЦУ на НАП.

В жалбата се твърди, че атакуваният ревизионен акт е незаконосъобразен, тъй като дружеството за 2006г. не е реализирало оборот в размер на 50 100,37 лева, а действителният реализиран оборот е в размер на 49 900,37 лева. Посочената разлика жалбоподателят обяснява с извършена сторно операция по касов бон №4576/29.08.2006г. за погрешно маркирана стока на стойност 200 лева, която ревизиращите органи незаконосъобразно не са взели предвид. Иска от съда да отмени атакувания ревизионен акт.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и пледира за отмяна на ревизионния акт.

Ответникът по жалбата – директорът на Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, като я намира за неоснователна и недоказана и иска от съда да я отхвърли. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира ревизионния акт за законосъобразен, а подадената срещу него жалба за неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Жалбата е подадена пред надлежен съд от легитимирано лице в законоустановения по чл.156, ал.1 от ДОПК срок, отговаря на изисквания на чл.159 във връзка с чл.145 от ДОПК, налице е правен интерес от обжалването, поради което жалбата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

С ревизионен акт №№800391/30.06.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Бургас по отношение на жалбоподателя са установени задължения по ЗДДС за периода 15.10.2006г. до 14.02.2008г. в размер на 8 243,16 лв. главница и лихва за просрочие в размер на 1024,66 лв. Така установените задължения произтичат от факта, че ревизираното лице е било задължено да подаде заявление за регистрация в сроковете установени в ЗДДС, но не е подало такова тогава, когато е настъпило правнорелевантното обстоятелство – достигане от търговеца на облагаемия оборот от 50 000 лв. За да обоснове изводите си органът на прихо-дите е приел, че не са изпълнени изискванията на чл.108, ал.1 от ЗДДС (отм.). 

В хода на ревизионното производство ревизиращите органи са установили, че дружеството-жалбоподател извършва търговска дейност, изразяваща се в търговия в сезонен магазин за хранителни стоки „БЛУ 1”, намиращ се в КК „Слънчев бряг” пред хотел „Континентал”. Дружеството е било регистрирано по ДДС на 14.02.2008г., но при извършената ревизия се установила разлика между оборота от продажби по касов апарат и отразения нетен размер на приходите за 2006г. в счетоводството на дружеството в размер на 200 лева. За да оправдае тази разлика ревизираното лице е представило касова бележка от кочан с №001/29.08.2006г. за поета сторно операция и със стойността на тази бележка дружеството е намалило общия реализиран за същия месец оборот, а оттам и оборота за 2006г. Ревизиращите органи са приели, че същата бележка е издадена в нарушение на нормата на чл.26, ал.2 от Наредба №4/16.02.1999г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти (отм.), според която корекция на вече издадени фискални касови бележки се прави при връщане на стоката, рекламация на закупена стока или погрешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция). В настоящия случай при използването на фискално устройство корекцията е следвало да се осъществи чрез издаване на документ от кочан, който да съдържа всички реквизити, изискуеми по чл.23, ал.2 от горната наредба, а именно надпис „сторно”, подпис на материалноотговорно лице, номер, дата и час на издаване на касовата бележка, по повод на която е издаден сторно документът, причината за сторно операцията и индивидуализиращи данни за клиента. Тъй като представената от ревизираното лице касова бележка за поета сторно операция не съдържа необходимите реквизити, ревизиращият орган е приел, че това я лишава от доказателствена сила, което автоматично е довело до извода, че при определяне на реализирания облагаем оборот за 2006г. не следва да се отчита наличието на сторно операцията, поради което същият е определен в размер на 50 100,37 лева.

Жалбоподателят твърди, че е извършена кражба на касовия му апарат ведно с 3 броя касови книги за 2005г., 2006г. и 2007г., поради което не може да представи справка за реализирания облагаем оборот по месеци. Представил е отчет от ЕКАФП за отчетната 2006г., видно от който облагаемият оборот е 50 100,37 лева, като на 29.08.2006г. има сторно операция, отразен в касов бон №4576 за сумата от 200 лева. Ревизиращите органи са приели, че тази сторно операция не може да бъде установена по безспорен начин, тъй като не е представен първият екземпляр на фискалната касова бележка №1/29.08.2006г., заедно с оригиналният сторниран касов бон. При тези данни са достигнали до извода, че реализираният облагаем оборот за 2006г. в размер на 50 100,37 лева е достигнат към 18.09.2006г. и заявлението за регистрация по ЗДДС е трябвало да бъде подадено до 14.10.2006г.

Пред ревизиращите органи е била представена служебна бележка изх. №313/12.02.2008г., видно от която Първо РПУ – гр.Бургас е удостоверило, че лицето Невена В. Илчевска е заявила на 07.02.2008г., че е извършена кражба на панелно устройство на касетофон „SONY” и раница с касов апарат марка „Ел трейд А 300” с 3 броя касови книги. Посочено е, че кражбата е извършена по неустановен начин от лек автомобил „АУДИ” с рег. № А 7886 АН, паркиран на ул.”Пиротска”№9 на 06.02.2008г. По случая е образувана преписка № М-313/11.02.2008г. по описа на Първо РПУ – гр. Бургас.

Съдът намира за правилни изводите на данъчния орган, тъй като описаната касова бележка, отразяваща сторно операцията, действително не съдържа необходимите реквизити по чл.26, ал.2 от Наредба №4/16.02.1999 година. В бележка липсват някои от индивидуализиращите данни – липсва час на издаване, вид на закупената стока, количеството, единичната й стойност, липсват каквито и да било данни за клиента, закупил стоката. По тази причина нейната доказателствена сила е опорочена и касовата бележка за сторно операцията не може да породи целяното с издаването й действие – не може да установи по надлежен ред извършеното сторниране на финансовата операция. Реквизитите на всяка фискална касова бележка са императивно и изчерпателно посочени, като същите представляват индивидуализиращи белези на сторнираната операция. Без тяхното наличие не е възможно контролните органи да проверят съответствието на отразената в бележката сторно операция с извършената преди това търговска операция, която следва да се сторнира, за да се установи идентичност между двете. Като не е изпълнил императивните си задължения по надлежно съставяне на касовата бележка от кочан, жалбоподателят сам се е поставил в условията на невъзможност да докаже действителността на сторнирането.

Служебната бележка изх. №313/12.02.2008г., изд. от Първо РПУ – гр.Бургас удостоверява единствено, че лицето Н. В. И. е заявила на 07.02.2008г., че е извършена кражба от лекия й автомобил. В хода на съдебното производство вкл. и до началото на устните прения на 08.12.2008г., жалбоподателят не ангажира други доказателства, които да удостоверят надлежно до къде е стигнало производството по образуваната преписка № М-313/11.02.2008г., установено ли е извършването на кражба, как е била извършена и какви вещи са били откраднати. Служебната бележка удостоверява само твърденията на Невена Илчевска и факта, че тези твърдения са заявени на органите на МВР.

Предвид изложеното процесната касова бележка не може да бъде ценена като първичен счетоводен документ, тъй като не съдържа в себе си изискуемата информация за сторнираната операция, поради което сумата по нея правилно не е изключена от облагаемия оборот за 2006г. на ревизираното дружество.

Предвид изложеното, съдът намира жалбата за неоснователна и недоказана, поради което следва да бъде отхвърлена, като в полза на ответника на основание чл.161, ал.1 от ДОПК следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция, определено съобразно разпоредбата на чл.8, във вр. чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в размер на 510 (петстотин и десет) лева.

Мотивиран от горното и на основание чл.160 от ДОПК, Административен съд  гр.Бургас,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „БУЛ МАРКЕТ”ООД, БУРСТАТ 102918855, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н. В. И. ЕГН **********, против РА № 800391/30.06.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-254/25.08.2008г., издадено от директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.

ОСЪЖДА „БУЛ МАРКЕТ”ООД, БУРСТАТ 102918855, представлявано от Н. В. И. да заплати на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 510 (петстотин и десет) лева.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългаря.

 

 

                                                         СЪДИЯ: