ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1468 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кондор груп“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Кондор груп“ ООД против ревизионен акт №0217004275/28.02.2018г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №109/21.05.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, в частта относно установените задължения по ЗДДС.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка на обжалвания ревизионен акт.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения ревизионен акт.

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Моля да назначите съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в молба, която представям в днешното съдебно заседание. За следващото съдебно заседание, моля да допуснете до разпит един свидетел при режим на довеждане, който е служител на доставчика и е полагал труд на обекта.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Имам становище по чл.193 ГПК във връзка с представените доказателства от жалбоподателя като оспорвам тяхната истинност относно извършените СМР-та. Оспорвам подписа положен от представляващия доставчика „Дийлс плюс“ Кирил Цветков. Представям становище по чл.193 от ГПК. Относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза и на свидетел, предоставям на съда. Оспорвам автентичността на документите.

АДВОКАТ Н.: Ще се ползваме от оспорените документи, като с оглед оспорването им, моля допуснете съдебно-графологична експертиза вещото лице по която да изследва дали подписът положен от името на доставчика е на посоченото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не възразявам по искането за допускане на съдебно-графологична експертиза, но ако бъде допусната, моля вещото лице да работи с оригиналите, които следва да се намират при жалбоподателя.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

На основание чл.193, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и §2 от ДОПК, съдът ОТКРИВА  производство по проверка истинността на документите посочени в представеното в днешното съдено заседание становище от юрисконсулт Ж., а именно: договор от 21.12.2016г. за извършване на ремонтни работи на обект ресторант „Старата къща“ сключен между „Кондор груп“ ООД – възложител и „Дийлс плюс“ ЕООД - изпълнител, ведно с приложение №1; акт образец 19/30.06.2017г. за обект ресторант „Старата къща“; договор от 28.12.2016г. за извършване на ремонтни работи на обекти – ресторант „Старата къща“ и ресторант „Кондор Д – възложител и „Дийлс плюс“ ЕООД - изпълнител, ведно с приложение №1; акт обр.19/30.06.2017г. за обект ресторант „Старата къща“, акт обр.19/30.06.2017г. за обект ресторант „Кондор“.

На основание чл.193, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и §2 от ДОПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване истинността на оспорените документи, тъй като се касае за частни документи, които са представени от него и не носят подписа на страната, която ги оспорва.

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено, след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДОПУСКА съдебно-графологична експертиза вещото лице по която да отговори на въпроса - Подписите на оспорените документи положени ли са от посочените в тях лица от името на доставчика?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено, след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДОПУСКА до разпит искания от жалбоподателя един свидетел, при режим на довеждане, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание. УКАЗВА на жалбоподателя, че ако свидетелят не бъде доведен в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

АДВОКАТ Н.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент. Моля да не се отлага делото за дати 20.11.2018г. и 27.11.2018г., тъй като съм служебно ангажирана във Върховен административен съд.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2018г. от 11.10ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: