ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На тридесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1468 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), редовно призован, се представлява от адв. И.К. c пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник  на Митница – Бургас, редовно призован,  не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТИР „Хайат Усларарриси Тас Гида Сан Лимитед“, нередовно призована, не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 12781/28.11.2017 г. молба от процесуалния представител на ответника В.С.-С., със становище по хода на делото и становище по съществото на спора.

 

 

По хода на делото:

 

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид нередовното призоваване на заинтересованата страни, намира че хода на делото не следва да бъде даван в днешното съдебно заседание, като съображенията за това са следните:

 

С Разпореждане на съда от 07.08.2017 год., е указано да се призове като заинтересована страна титулярът на карнета ТИР „ХАЙАТ УСЛАРАРРИСИ ТАС ГИДА САН ЛИМИТЕД“, като е задължен Началник Митница Бургас да предостави в 3-дневен срок адрес за призоваване.

С молба от 16.08.2017 год. процесуалния представител на Митница Бургас е предоставил информация за единствения адрес, с който разполагат – в Република Турция, като в писмото изрично е посочено, че Митница Бургас не е успяла да връчи Решението на този адрес и същото е било връчено по реда на чл. 19а, ал. 5 от ЗМ и чл. 61, ал. 3 от АПК. 

В съдебното заседание, проведено на 28.09.2017 год. не е бил даден ход на делото, предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна – титуляр на карнета ТИР „ХАЙАТ УСЛАРАРРИСИ ТАС ГИДА САН ЛИМИТЕД“.

Съдът, след като се запозна с гореизложеното и съобрази, че в наличните по делото материали не фигурира и не е посочен съдебен адрес на заинтересованата страна в Република България, както и че призоваването не може да бъде извършено нито по реда на Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, нито на основания Договора за правна помощ по граждански и наказателни дела, сключен между Република Турция и Република България през 1975г., намира, че следва да приеме, че заинтересованата страна е с неизвестен адрес, и същата следва да бъде призована по реда на чл. 137, ал. 4 от АПК.

Предвид горното, съдът указва на жалбоподателя, че следва в 7-дневен срок да внесе по сметка на Държавен вестник такса в размер на 20 лв. за призоваване.

Поради изложеното, СЪДЪТ

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  25.01.2018 г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: