ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети юни                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1468 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ гр. София, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „Митница Бургас“, редовно призован, се представлява от ст. юрисконсулт П. и гл. юрисконсулт С.- С., с представени в днешно съдебно заседание пълномощни.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството по делото е образувано по жалба на „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ гр. София, ЕИК 000704481, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Искърски пролом“ № 6-8, срещу Решение № 32-69086/14.03.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-389/32-126502/10.05.2017 г. на директора на Агенция Митници, относно ТИР карнет DX 77 996 730.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

 

          АДВ. К.: Поддържам жалбата.

Представям в оригинал ТИР Карнет ТИР* DX  77996730.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете представените писмени доказателства с административната преписка, както и превод на всички документи на чужд език, който надлежен превод представям в днешно съдебно заседание, както и фактурата за извършения превод.

          Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства от жалбоподателя.

 

          СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, представените в днешно съдебно заседание оригинал на ТИР карнет с превод на български език, както и превод на български език на представените по преписката документи на чужд език.

          СЪДЪТ констатира, че в административната преписка липсват известията за доставяне на Решение № Р-389-32-126502/10.05.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ и на Решение № 32-69086/14.03.2017 г. на началника на „Митница Бургас“ на жалбоподателя, с оглед установяване допустимостта на подадената жалба. Същите следва да бъдат изискани от ответника, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

          ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание оригинал на ТИР Карнет ТИР* DX  77996730 с превод на български език и превод на български език на документите, част от административната преписка на чужд език.

          ЗАДЪЛЖАВА ответника, в срок до следващо съдебно заседание да представи известия за доставяне на двете решения, цитирани по-горе.

 

          За събиране на доказателства, съдът

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.09.2017 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.36 часа.

 

      СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: