ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1468 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ гр. София, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на „Митница Бургас“, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на ответника – В.С.-С., в която заявява, че поради невъзможност не може да се яви в съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото. Към молбата са представени писмени доказателства по опис и моли същите да бъдат приети като доказателства по делото. В молбата е изразено и становище по съществото на спора.

Прави искане да бъдат присъдени в полза на Митница Бургас направените по делото разноски в размер на 175 лв., представляващи превод на документи от чужд език, както и юрисконсултско възнаграждение. Приложени са и писмени бележки.

 

По хода на делото:

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ счита, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна – титуляр на ТИР  „ХАЙАТ УСЛАРАРРИСИ ТАС ГИДА САН ЛИМИТЕД“, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото за 30.11.2017 г., за която дата следва да се уведоми на посочения адрес в Турция заинтересованата страна и да се даде възможност да изрази становище по жалбата, както и да представи доказателства, като й се укаже доказателствената тежест и да посочи посочи адрес в България, съгласно изискванията на чл.40 ГПК. Съобщението заедно с призовката следва да бъдат преведени на разбираем за заинтересованата страна език.

          Съдът НАСРОЧВА делото за 30.11.2017 г. от 14.00 часа, за която дата и час „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ гр. София и Началник на Митница Бургас, редовно уведомени.

          Да се призове заинтересованата страна.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: