ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1468 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), редовно призован, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник  на Митница – Бургас, редовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – титуляр на карнета ТИР „Хайат Усларарриси Тас Гида Сан Лимитед“,редовно призована по реда на чл. 137, ал .4 от АПК, чрез „Държавен вестник“, бр. 100 от 15.12.2017 год. /л. 187/, не се явява, не се представлява.

 

Съдът докладва постъпила с вх.№ 859/22.01.2018 г. молба от процесуалния представител на ответника юрисконсулт В.С.-С., в която изразява мнение, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, поради което не възразява да се даде ход на делото. Моли съдът да приеме като доказателства по делото изпратените от нея с писмена молба рег.№ 32-239527/08.09.2017 г. документи, изразява становище по същество и прилага писмени бележки.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 9561/11.09.2017 г. молба от процесуалния представител на ответника В.С.-С. /лист 164 по делото/, към която са приложени и моли да бъдат приети като доказателства по делото следните документи:

1.Известие за доставяне ИД РS 6517 001 М1W K– заверено копие.

2.Известие за доставяне ИД PS 1040 06MUFP C – заверено копие.

Приложени са писмени бележки и се иска присъждане на разноски.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 12781/28.11.2017 г. молба от процесуалния представител на ответника В.С.-С. /лист 174 по делото/, с идентични искания.

ДОКЛАДВА изпратено с изх.№3029/07.12.2017 г. писмо по електронна поща с обявление за призоваване на заинтересована страна до Държавен вестник.

ДОКЛАДВА извлечение от системата Апис /л. 187/, видно от което ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – титуляр на карнета ТИР „Хайат Усларарриси Тас Гида Сан Лимитед“, е редовно призована по реда на чл. 137, ал .4 от АПК, чрез „Държавен вестник“, бр. 100 от 15.12.2017 год.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 859/22.01.2018 г. молба от процесуалния представител на ответника юрисконсулт В.С.-С., в която изразява мнение, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, поради което не възразява да се даде ход на делото. Моли съдът да приеме като доказателства по делото изпратените от нея с писмена молба рег.№ 32-239527/08.09.2017 г. документи, изразява становище по същество и прилага писмени бележки.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпила с вх.№ 9561/11.09.2017 г. молба от процесуалния представител на ответника В.С.-С. /лист 164 по делото/, ведно с приложенията към нея.

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: