О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1504                       от 29.06.2018 г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, втори състав, на двадесет и девети юни две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1467 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 40 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), във вр. с чл. 145 и следващи от АПК.

Образувано е по жалба на М.С.И. с ЕГН ********** с адрес ***, чрез адв. П.Д. *** със съдебен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Созопол да се произнесе по заявление за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № 94-00-388/05.02.2018 год. В жалбата е заявено, че оспорения мълчалив отказ на Кмета на Община Созопол е незаконосъобразен, като в подкрепа на това твърдение са развити конкретни доводи и аргументи. Формулирано е искане за отмяна на мълчаливия отказ и връщане на преписката на административния орган – Кмет на Община Созопол за произнасяне  в определен от съда срок. Претендира се и присъждане на разноски в размер на 500 лева по реда на чл. 38 от Закона за адвокатурата.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена извън преклузивния едномесечен срок за подаването й по реда на чл. 149, ал. 2 от АПК

Видно от представените доказателства, заявлението на жалбоподателката М.С.И., с което е поискано предоставяне на конкретна обществена информация е депозирано на 05.02.2018 год. и е регистрирано с вх. № 94-00-388. В разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ е указано, че заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Освен тази норма, в закона са регламентирани още няколко хипотези, указващи срока за произнасяне по заявление за достъп до обществена информация. Така в чл. 30, ал. 1 е указано, че срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, а в чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ е предвидено, че срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Анализът на цитираните по-горе правни норми обосновава извода, че най-дългия срок за произнасяне на административния орган по заявление за достъп до обществена информация е този по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ и същия е общо 28 дни (14 дни по чл. 28, ал. 1 плюс още 14 по чл. 31, ал. 1). В случая, както вече се посочи, заявлението на жалбоподателката И. е депозирано на 05.02.2018 год. и най-дългия срок за произнасяне – 28 дни е изтекъл на 05.03.2018 год.

В чл. 58 от АПК е указано, че непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. В настоящия случай, административния орган не се е произнесъл в указания по-горе срок, поради което към 06.03.2018 год. вече е налице мълчалив отказ по депозираното заявление за достъп до обществена информация. От друга страна, в чл. 149, ал. 2 от АПК е регламентиран срока за оспорване на мълчаливия отказ или мълчаливото съгласие, като съгласно тази норма, същите могат да се оспорят в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е бил длъжен да се произнесе. В съответствие с тази норма, настоящия мълчалив отказ е следвало да се оспори в срок до 06.04.2018 год., поради което, депозираната на 11.06.2018 год. жалба се явява просрочена и като такава – недопустима за разглеждане.

Съгласно разпоредбата на чл. 159, т. 5 от АПК, жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването е просрочено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.И. с ЕГН ********** с адрес ***, чрез адв. П.Д. *** със съдебен адрес *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Созопол да се произнесе по заявление предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № 94-00-388/05.02.2018 год.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1467/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: