ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1467  по описа за 2016 година

На именното повикване в 12:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.А.Г., редовно уведомен, не се  явява.За него се явява  адв. Д., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК НА ВТОРО РУ НА МВР БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.Бургас се явява прокурор Г.Д..

По хода на делото:

АДВ.Д. : Да се даде ход на делото

ПРОКУРОР Д. – Да се даде ход на делото, моля  да се конституира   прокуратурата като страна по делото

Съдът като взе предвид, че са налице предпоставките  на чл.16  от АПК намира искането  за конституиране   на прокуратурата  за допустимо и основателно, поради което и воден от горното

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА  Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в настоящето съдебно производство.

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Административното дело е образувано по жалба от П.А.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против Решение № 434р-9163/29.06.2016г., с което е отнето разрешението му за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, издадено от началника на Второ РУ на МВР – Бургас, ведно с писмените доказателства представени с нея

СЪДЪТ ДОКЛАДВА административната  преписка, служебно изискана от  съдебния състав и представена от ответния орган.

            УКАЗВА на административния  орган, в конкретния случай предвид обстоятелството,  че спора касае  хипотезата на чл.155, вр. чл.153 от ЗОБВВПИ в тежест на ответния  орган е да установи  промяна на обстоятелствата,  при които е продължен  срока  и е подновено отнетото с оспорения административен акт разрешение  на жалбоподателя  Г.  за съхранение, носене и употреба на късо нарезно оръжие, до степен и от естество да доведат до предсрочно отнемане на издаденото разрешително.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните  и това, че всяка  страна следва да докаже фактите  и обстоятелствата,  от които черпи права  и които са изгодни за нея.

АДВ.Д.- Поддържам жалбата, да се приемат  представените доказателства. По отношение  на това  решение в  самия административен акт липсват  приложени писмени доказателства. Представената преписка касае подновяването през 2014 година на разрешителното на моя доверител. Представям  служебна бележка изх.№525/15.09.2016 година на управителя  на дружеството „Аркус сигурност  Бургас” ООД, от която  е видно, че моя доверител с трудов договор №756/26.10.2015 година е  работил в дружеството и продължава да работи. Не водя  двамата свидетели, поради служебната им ангажираност. С тяхният разпит  ще установим  отделни факти   и обстоятелства:  на първо място къде работи към настоящия момент моя доверител-  в района на „Черноморски  солници”, което е извън гр.Бургас, как става придвижването и какви са заплахите за него предвид района.С вторият свидетел ще доказвам обстоятелството,  че същия е работил в  структурите МВР в продължение на 37 години, имал е  множество  взаимоотношения с  активния криминален контингент и по настоящем като пенсионер е възможно да възникват  обстоятелства срещу неговата  лична неприкосновеност и негови близки.Да се изиска кадрова спрвака за лицето от  ОД на МВР. От  Пето  РПУ  гр.Бургас да се изиска справка каква е криминогенната обстановка в района  на „Черноморски солници” гр.Бургас.

ПРОКУРОР Д.-  Считам жалбата за допустима. Нямам доказателствените искания и не възразявам  да се уважат направените доказателствени  искания от процесуалния представтел. По отношение на последното искане, с оглед коректността считам, че следва да се изиска  информация за регистрираните престъпни деяния на  тази територия за две годишен период назад.

АДВ.Д.- Не възразявам да се изиска информацията  за последните две години.

Съдът като взе предвид становищата на страните относно  приложените доказателства намира, че  тези представени  от жалбоподателя  и от административния орган следва да бъдат приети по делото.

Що се отнася до  искането за разпит на двама  свидетели за обстоятелства, касаещи  наличието на  необходимост от самоотрбана по отношение на жалбоподателя към настоящия момент, както и  относно служебното му минало като служител на МВР съдът, счита същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат конституирани в качеството на свидетели, при условията  на довеждане.

Изискана следва да бъде кадрова справка  от ОД на МВР гр.Бургас, касаеща жалбоподателя П.Г. служебна информация за годините, прослужени  в структурата на МВР, заеманите длъжности, наличие на провинения, свързани  с данни за образувани досъдебни производство, касаещи извършени умишлени престъпъления от общ характер от жалбоподателя.

Що се касае  до искането за предоставяне на служебна информация,  касаеща криминогенната  обстановка в района на „Черноморски  солници”гр.Бургас,  посочената също следва да бъде събрана, порадо което  воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, представени  от жалбоподателя,     административната преписка, изпратена от ответния орган, както и служебна бележка от „Аркус сигурност” Бургас ООД с изх.№525/ 15.09.2016 година

КОНСТИТУИРА в качеството на свидетели, при условията  на довеждане две лица, които да бъдат водени от жалбоподателя  в следващото съдебно заседание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА процесуалният  представител на жалбоподателя,  че при невъзможност  за явяването им същите ще бъдат заличени от списъка на свидетелите и съдът ще приключи събирането на доказателствата без техните показания.

Да бъде ИЗИСКАНА  кадрова справка от директора на ОД на МВР Бургас, касаеща  продължителността   и заеманите длъжности от страна на жалбоподателя в структурте на МВР, както за и наличие на данни  за  образувани срещу него досъдебни  производства,  касаещи извършени от  същия  умишлени престъпления от общ характер.

Да бъде ИЗИСКАНА  служебна справка от Началника на V-то РУ на МВР грБургас за наличие на регистрирани  престъпления  в района „Черноморски солници” гр.Бургас за периода от 04.09.2014 година до настоящия момент.

СЪДЪТ като взе предвид обстоятелството,  че делото не е пълно и всестранно и обективно изяснено от фактическа страна  намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото да бъде отложено за друга  дата, поради което  и предвид горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.11.2016 година от 15:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието  приключи в 13:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: