ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1467 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.А.Г., редовно уведомен,се  явява лично.За него се явява  адв. Д., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – НАЧАЛНИК НА ВТОРО РУ НА МВР БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Окръжна прокуратура – редовно и своевременон уведемин не изпраща

По хода на делото:

АДВ.Д. : Да се даде ход на делото

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че след датата на предходно съдебно  заседание епредставено удостоверение  от Началника на V-то РУ гр.Бургас с вх.№ 10054/01.11.2016 година и постъпила на 02.11.2016 година кадрова справка вх.№10098/02.11.2016 година  за заеманите длъжности от жалбоподателя в структурите  на МВР.

АДВ.Д.- Моля да бъдат приети представените писмени доказателства.Същите сме изискали в предходно съдебно заседание.Водим един от допуснатите от съдебния  състав сведетели, като заявявам, че  от   правим отказ от разпита на втория поискан от нас свидетел.Свидетелят който водим  е колега  на моя доверитл и  работи на „Черноморски солници”

Съдът пристъпи към снемане на самоличността на явилия се свидетел, както следва:

ВЪЛКО СТОЕВ П.- Роден на *** година, ЕГН **********, българин,  български гражданин,  неосъждан, без родство или особени отношения със страните.

Предупреден  за наказателнаната отговорност по чл.290 НК.

Обещава  да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ П.-Колега съм на жалбоподателя, работим заедно на „Черноморски солници”, аз съм охранител на втори пост, а господин Г. е началник на охраната.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.- Имате ли неприятни ситуации на работното място?

СВИДЕТЕЛЯТ П. - Аз работя от шест месеца там.Обектът  е извън града ,  цяло лято имаме неприятности  с най-различни хора.Имаме нужда  да си сътрудничим, много пъти се случва да имаме пререкания с  хората,  краде се луга,  сол,  наркомани се сибарат до изоставения кораб. Там сега напривиха паркинг.Към два часа  през нощта  пристигат  автомобили,форсират, използват паркинга пред предприятието за състезание и форсиране на автомобилите.Влизаме в пререкания с тях, търсят саморазправа с нас.

ВЪПРОС НА АДВ.Д. - Как ходите на работа?

СВИДЕТЕЛЯТ П. - Аз ход с моята кола на работа. Пътят е тесен, но там ги правят  тези състезания. Началникът  пътува с колати си,  вози и други охранители.Идва сам нощно време на проверки,  разстоянието от неговия пост до моя е около 500 метра.

ВЪПРОС НА АДВ.Д. - Като се прибирате  от работа възможно  ли е  да настъпят конфликтни ситуации?

СВИДЕТЕЛЯТ П. – Да, възможно е, тъй като  района е много опасен.

АДВ.Д.- Аз нямам  повече въпроси към свидетеля, нямам други доказателствени искания.Моля да  се приключи събирането на доказателства.

С оглед изявлението на процесуалния представител  на жалбоподателя и като установи, че делото е изяснено от фактическа страна съдът, 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Д.- Моля да уважите депозираната  жалба срешу решение рег.№434р-9163 от 29.06.2016 година на Началника на  Второ РУ на МВР Бургас, с което му се отнема разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие на моя доверител.Подробни съображения съм изложил в жалбата,  с основанията,  по които считам, че цитирано решение е незаконосъобразно.В подкрепа  на това обстоятелство и от  събраните, както гласни  така и писмени доказателства, от които може да са направи обоснован извод,  че моя доверител има нужда от носене на  оръжие за самоохрана, като предвид естеството  на упражняваната  от него работа, като говорим за извън работно време,  така и предвид факта, че същия видно от представената кадрова справка повече от 37 години  е бил служител на МВР, където има множество срещи с лица, които към настоящия момент могат да представляват опасност за него. Поради изложените съображения ще Ви моля да уважите   жалбата и отмените решението на началника на Второ РУ  на МВР гр.Бургас.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: