ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 18.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1467 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя Агенция „Пътища” ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника директорът на Областно пътно управление Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л. – представя  пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

Юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Агенция „Пътища” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 831311572, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Т.К., против писмо на директора на Областно пътно управление – гр. Бургас с изх. № 841 от 23.06.2014г., с което се уведомява дружеството да демонтира рекламно съоръжение и да подаде искане за прекратяване на разрешението за специално  ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение, тъй като рекламното съоръжение, изградено на  път І–9 км 221+900 ляво, се намира на отстояние от пътни възли и кръстовища по-малко от нормативно предвиденото и не отговаря на изисквания на чл.15, ал.1, т. 2 от Наредбата за специално ползване на пътищата.

 

Юк. Л.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Представените по делото доказателства, представляват цялата преписка по издаване на оспореното писмо. Всъщност само писмото е цялата административна преписка.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. Л.: Уважаема г-жо Председател,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Писмото на директора на Областно пътно управление Бургас е издадено с оглед предоставените по силата на правната норма правомощия, а именно чл.30, ал.2, т.8 от Правилника за структурата, дейността и работата на Агенция „Пътища”, както и на основание чл.22, ал.2 от Закона за пътищата. Правно основание за издаването на оспореното писмо е чл.15, ал.2, т.1 от Наредбата за специално ползване на пътищата. По смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Закона за пътищата, изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения е специално ползване на пътищата и същото подлежи на разрешителен режим. За да е налице законно осъществяване на специалното ползване, каквото е експлоатация на рекламно съоръжение, следва да е налице положителната материалноправна предпоставка предвидена в чл.15, ал. 2, т. 1, а именно: рекламното съоръжение да отстои на не по-малко от 500 метра от пътни възли и кръстовища. На това основание е издадено процесното писмо.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: