О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                          

№ /06.07.2011 година, град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    -  град  БУРГАС

На шести юли 2011 година

 

В закрито заседание в следния състав:                                             СЪДИЯ: Веселин Енчев

                                      

разгледа докладваното от съдия Енчев административно дело № 1467/2011 година

 

Производството е по реда на чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК.

Образувано е въз основа на постъпило искане от разследващ полицай при РУП – Свиленград на МВР за разкриване на данъчна и осигурителна информация по отношение на Димо Николов Калудов в качеството му на ЕТ „Димитър Бекяров – Димо Калудов” - Бургас с ЕИК 147150292.

Към искането не са приложени каквито и да е доказателства, от които да се установява  - дори косвено - фактическата обстановка, описана от разследващия полицай, че срещу неизвестно лице е образувано наказателно производство ДП № 373/2011 година по описа на РУП – Свиленград, за  престъпление по чл.159а ал.1 от НК.

            Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна или осигурителна информация, по искане на съответния орган, при необходимост – във връзка с осъществяване на определените му в закона правомощия. В случая, съдът следва да прецени компетентността на органа, поискал информацията, наличието на необходимост и връзка на исканата информация с осъществяване на определените му в закона правомощия, както и дали искането е за разкриване на данни по чл. 72, ал. 1 от ДОПК.

Предвид липсата на каквито и да е доказателства, обосноваващи искането, съдът счита, че то не следва да се уважава. Разследващият полицай следва да приложи към мотивираното си искане съответните актове на органите по разследването или прокуратурата, от които да е видно, че по описа на РУП – Свиленград действително е налице образувано ДП, както и доказателства, от които може да се направи извод за наличие на необходимост от разкриване на данъчна и осигурителна информация по отношение на лицето Димо Николов Калудов.

Във връзка с изложеното, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И

 

            ОТХВЪРЛЯ искане от разследващ полицай при РУП – Свиленград на МВР за разкриване на данъчна и осигурителна информация по отношение на Димо Николов Калудов в качеството му на ЕТ „Димитър Бекяров – Димо Калудов” - Бургас с ЕИК 147150292.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                             

 

СЪДИЯ: