ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1465 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Община Карнобат, редовно призован, се явява лично, се представлява от адв. М.О. с пълномощно, находящо се на лист 9 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Заместник министър и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - София, редовно призован, се представлява от адв. А.А., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становищата на страните и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от  Община Карнобат  против решение №02-36-484/15.05.2018 на зам.-министъра на МРРБ и УО на ОПРР, с която Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е установил нередност на бенефициента по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 – община Карнобат, която е квалифицирана като такава по т.9 от Приложение № 1 към Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структури и инвестиционни фондове, установил е нарушение и е определил финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по сключените от бенефициента договори – договор № BG16RFOP001-2.001-0144-C01-S-03/14.08.2017 г., договор № BG16RFOP001-2.001-0144-C01-S-02/08.08.2017 г. и договор № BG16RFOP001-2.001-0144-C01-S-01/07.08.2017 г.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 6470/11.06.2018г. административната преписка, предоставена от ответника.

 

АДВ. О.: Поддържам жалбата. Поддържам наведените с нея фактически и правни доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. В допълнение моля съдът да приеме един допълнителен довод за противоречието на заповедта с материалния закон, който довод се основава на съдържанието на съображения 102 от преамбюла на Директива 2014-24 на ЕС, според които съображения възложителите могат да включват мерки за предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни професионални прояви, като в тази връзка моля да се вземе предвид, че съгласно глава VІІ от ЗКАИИП професионална отговорност за действията си, в изпълнение на работата си, носят само проектантите с пълна проектантска правоспособност. Моля да вземете под внимание във връзка с доводите ни, че водещата част на проекта е инженерната, а не архитектурната. Представям за информация на съда -извлечение на хартия от електронната система ИСУН.

Да се приеме преписката. Няма да представям доказателства. Няма доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

Представям договор за правна помощ и фактура.

 

АДВ. А.: Оспорвам жалбата. Считам същата за  незаконосъобразна и неправилна. Решението, постановено от министерството с № РД -02-36-484/15.5.2018 година, е правилно и законосъобразно. Считам, че възложителят в процесната обществена поръчка е поставил ограничителни условия и изисквания, които необосновано ограничават участието на стопанските субекти в обществените поръчки, поставят изисквания които нарушават разпоредбата на чл.2, ал.2 от ЗОП.

Моля да се приеме преписката Няма да представям доказателства. Нямам доказателствени искания.  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка с вх.№ 6470/11.06.2018г. административната преписка, както и днес представените доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. О.: Моля да отмените обжалваната заповед като постановена в нарушение на административно-произвствените правила и в нарушение на материалния закон. Поддържаме изцяло изложените в жалбата доводи, както и наведените днес. Твърдим, че наложената финансова корекция е неправилна, тъй като административният орган не е съобразил, че в случая се касае за специфичен предмет на обществената поръчка, чието изпълнение е с повишен обществен интерес - касае се за обществени сгради с широк обществен достъп до тях, съответно в този смисъл и са нашите доводи в жалбата, че е недопустимо критериите да са повишени, като сме дали пример по аналогия с изискванията, поставени към консултантите на строителството на такива сгради. Моля да съобразите също и, че става въпрос не за строителство на нова сграда, а за ремонтни дейности, при които архитектурата не се променя, и следователно водещата част на проекта няма как да е архитектурната част. Поради това правим съответствие със спецификата на поръчката. По други причини възложителят е поставил изискване в екипа на изпълнителите да има строителен инженер и строителен техник. Моля да съобразите и приложението на ЗОП в светлината на цитираната днес директива.

Моля да ми присъдите разноските изразяващи се в платената държавна такса  и адвокатски хонорар.

 

АДВ. А.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за  неоснователна и незаконосъобразна. Моля да потвърдите процесното решение, цитирано по-горе. Същото е правилно и законосъобразно.

Представям списък с разноски с копие за другата страна. Моля да ми бъдат присъдени същите. Моля да се запозная с исканото възнаграждение на ответната страна.

Правя прекомерност за възнаграждението с оглед на това,че става въпрос за държавен ресурс. При евентуално уважаване на жалбата, ще бъдат изразходвани държавни средства.

По отношение възражението на жалбоподателя за прекомерност - нашия е съгласно минималния размер по Закона за адвокатските възнаграждения.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

 

         Съдът ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВ. О.: Също оспорвам възнаграждението като прекомерно. Моля съдът да съобрази, че възнагражденията са, ако не съвсем еднакви, то почти еднакви като размер. Няма как нито едно от двете да бъде уважено. И в двата случая става въпрос за обществени средства, с които разполага възложителят. Моля при определяне на това кое от двете възражения е основателно и кое е неоснователно, да се вземе под внимание, че в настоящото заседание не беше въведен нито един разумен отговор от процесуалния представител на ответника, който твърдеше през цялото време, че нашата жалба е неправилна и незаконосъобразна, което от юридическа страна е „нонсенс“. Не се положиха никакви усилия от процесуалния представител днес. Моля съдът да има предвид и това относно моето възражение за прекомерност.

Моля за срок по-дълъг от този на ответника, за да мога да формулирам писмени бележки за защита на жалбоподателя, след като се запозная с писмените бележки на ответника. Не чух днес нищо съществено по наведените от нас доводи.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки от жалбоподателя.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: