ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1465 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.54 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.В.П. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощен.

Ответникът- Началник на затвор Бургас не се явява, редовно уведомен. Същият се представлява гл.инспектор М.И.В., зам.началник „Режим и надзорно охранителна дейност“ в Затвора Бургас с висше юридическо образование, надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ответната страна с приложена към нея заповед № 453/14.08.2014г. относно организация и разпределение на работното време на служителите в затвора Бургас, съобразно указанията на съда, дадени в предходно съдебно заседание.

 

Адвокат К.: Да се приеме представеното от ответника доказателство.Няма да соча други доказателства, нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Пълномощникът В.: Представям длъжностна характеристика за длъжността „Командир на отделение“. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ счита, че днес представеното от ответната страна писмено доказателство- длъжностна характеристиката за длъжността „Командир на отделение“ е относимо към предмета на спора и следва да бъде прието като доказателство по делото. Следва да бъде приета също приложената към писмо с изх. № 2914/18.10.20174г. на началника на затвора Бургас заповед относно организацията и разпределението на работното време на служителите в затвора Бургас. Ето защо и с оглед липсата на доказателствени искания, като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА длъжностна характеристика за длъжността „Командир на отделение“ и заповед № 453/14.08.2014г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Считам, че в настоящото производство се събраха достатъчно писмени и гласни доказателства, които да обосноват основателността на подадената от нас жалба против процесната заповед. В подкрепа на това ще добавя и следното: доверителят ми е командир на отделение в затвора гр. Бургас, като такъв той има характеристиките на длъжностно лице. В същото време е и държавен служител и като такъв той носи права и задължения съгласно нормативните актове, но и детайлизирани права и задължения фиксирани в длъжностната характеристика. Като основание за налагане на дисциплинарното наказание е посочен текст от длъжностната характеристика, като такъв той е бил в основата на правните изводи, които е извел дисциплинарнонакзващия орган за да издаде заповедта си. По своето същество длъжностната характеристика е един комплекс от права и задължения, които детайлизират служебната функция на служителя. В конкретния случай, в приложената по делото длъжностна характеристика, подписана от доверителят ми, са изброени редица негови задължения, но са изброени като съвкупност, при липсата на каквато и да е поредност. В случая е било възможно във въпросния час, посочен в заповедта, той да изпълнява няколко задължения, а в същото време и всяко едно задължение също не е детайлизирано. В подкрепа на това, относно задължението му лично да присъства и контролира приемането и издаването на отделните постове от наряда, фактът, че в корпуса на затвора гр. Бургас има установени обикновено около 14 поста, следва да се зададе въпросът на кой точно пост е следвало да присъства и нарушение ли е присъствието му на един и отсъствието му на друг. Ето защо считам, че в конкретния случай не може да се търси отговорност на жалбоподателя, тъй като за времето от 7.30 ч. до 8.30ч. на 25.03.2017г. той е изпълнявал друго свое задължение, а именно да попълва документацията и картотеката и да подготвя билетите за свиждане по отношение на гражданите, които желаят да проведат свиждане с лишени от свобода. Това му задължение е фиксирано в длъжностната характеристика, като изрично е добавено, че няма друг определен служител, който да изпълнява тази функция. Не се доказа да има друг такъв служител, така че ангажираността на доверителя ми да изпълнява това задължение е абсолютно легитимно. Ето защо жалбата е основателна и моля да я уважите, като отмените оспорената заповед.

Пълномощникът В.: От името на началника на затвора считам, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на А.В.П. е основателна и следва да бъде потвърдена, тъй като във въпросния ден и час П. не е осъществил контрол съгласно длъжностната характеристика и не е присъствал на смятана на пост №14 и №15. В длъжностната характеристика има текст, който гласи „Отговаря за своевременната подготовка и непосредствено ръководи и контролира службата му“ и в общи линии и именно това са основанията за налагане на наказанието.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: