ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,20.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети април                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1465 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха: 

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЗАФИ – З. Г.”, редовно уведомен, представлява се от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 589 от делото (том ІІ).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 458 от делото (том ІІ).

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал допълнително заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Г.: Нямам възражения по изслушването на вещото лице.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице В.М. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм допълнително заключение, което поддържам. Но искам да уточня, че на стр.28 от заключението (лист 622 от делото) в таблицата една от графите е повторена. Предпоследният ред на втората таблица на стр.28 от заключението е дублиран погрешка.

 

Адв.С.: Имам един уточняващ въпрос.

Както в предходното заключение, така и в настоящото виждам, че обследвате единствено въпросното ЕТ с оглед доходите на З. Г.. В тази връзка на Вас известно ли Ви е, че лицето е имало участие и в други фирми, които са различни от ЕТ,  дружества и т.н., защото виждам, че проверката е изцяло около ЕТ. В тази връзка въпросът ми е правили ли сте проверка за доходи от други негови дружества в настоящия случай? Доходи, които Вие не сте обследвали.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В процеса на събиране на материалите, които са приложени към експертизата, със сигурност съм поискал дори и в писмен вид от управителя на фирмата информация за това, какви доходи е имал от участията си във фирми различни от ЕТ. Не ми бяха предоставени такива документи и съответно не съм ги включил в заключението.

 

Адв.С.: Въпросът е свързан доколкото в предходното изслушване на вещото лице, същото поясни, че действително не му е известно, дали някоя от фирмите е прехвърлила доходи към З. Г., както и не му е известно основание за прехвърляне на такива доходи. В тази връзка моля вещото лице освен извършеното допълнително заключение по отношение на ЕТ, да извърши справка по отношение на „Гочеви и Сие” ООД, в което дружество З. П.Г. е съдружник, която справка да извърши съобразно поставените два въпроса в нарочна молба, която представям и моля съдът да допусне извършване на допълнително заключение по тези въпроси. Вещото лице да извърши справка по отношение на дружеството „Гочеви и Сие” ООД, като отговори на аналогични въпроси, както са поставени по отношение  на ЕТ в допълнителното заключение, както и в случай, че установи такива доходи, същото да извърши преизчисление съобразно наличието на доходи.

Нямам повече въпроси по това заключение. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнително заключение на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 212.52 лева платими, както следва:

200 лева от определения депозит, а разликата от 12.52лв. да се внесе от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

 

Съдът, след като КОНСТАТИРА, че не е внесен определеният в съдебно заседание на 17.02.2016г. депозит за извършване на допълнителното заключение  

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес да представи доказателство, че е внесен депозит в размер на 200лв. определен за извършване на допълнителното заключение.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес да представи доказателство за внесено доплащане за приетата в съдебно заседание на 17.02.2016г. първоначално изготвена и съдебно-счетоводна експертиза в размер на 14.64лв.

 

ДОПУСКА извършване на второ допълнително заключение, вещото лице по което да отговори на въпросите формулирани в нарочна молба, депозирана в днешно съдебно заседание от адв.С..

Експертизата да се извърши от вещото лице В.М. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.06.2016г. от 13.40 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: