ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,17.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети февруари                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1465 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЗАФИ – З. Г.”, редовно уведомен,, редовно уведомен, представлява се от адв.С., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 458 от делото (том ІІ).

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречка да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

         В.Д.М. - 35г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.С.: През ревизирания период и през периода 2000-2006г. има ли получени суми от касата на едноличния търговец от З. Г. и на какво основание?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имал задача да проверя дали има суми, които са прехвърлени от едноличния търговец на физическото лице З. Г.. Нямах такава задача и не съм правил такова изследване. Мисля, че не съм видял прехвърляне на суми, но не съм изследвал това.

 

         Адв.С.: Според заключението не са установени трудови договори на З. Г. за периода 2000-2012г. Това означава ли, че лицето е нямало никакви доходи и съответно спестявания?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В никакъв случай. Ако от фирмите си е прехвърлял някаква част от средствата, ще се появят доходи.

         Адв.С.: Въпросът ми е свързан по-скоро с това, че на практика от 01.01.2007г. лицето има 7 000 лева заеми и оттам нататък до края на ревизирания период са посочени данни във връзка с доходи и т.н.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във връзка с подадените данъчни декларации в края на съответните периоди от предоставените документи не съм открил допълнителни доходи, които да мога да включа в паричните потоци и да се получи по-голямо първоначално салдо от 7 000 лева.

 

         Адв.С.: З. Г. осъществява дейност чрез ЕТ с решение от 11.02.1997г. Бихте ли могли да кажете какви са били доходите му и спестяванията му от 1997г. до днес?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е възможно. В повечето случаи, както съм записал и в заключението, в регистрите на НАП информация се съхранява в архив за срок от десет години. Т.е. няма информация преди 2004г., защото такава не е съхранява. Това може да се проследи само 10 години назад.

         Адв.С.: Да считаме ли, че това не може да се установи, поради липса на данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Определено липсват данни.

         Адв.С.: Липсват данни от архива. Тъй като се касае за период извън този, в който се архивират дадени документи и по тази причина няма как да установите, защото правите проверката само и единствено в архива в рамките на периода, в който се съхраняват данните. Така ли да го разбирам?  Вие черпите данни единствено от архива на НАП?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Черпя данни единствено от архива на НАП, точно така.

 

         Адв.С.: От представените изчисления в заключението е видно, че за 2007г. започвате с начално салдо от 7 000 лева, представляващи получен заем от Д.Г.. Не сте взели никакви негови доходи и спестявания за предходни години. Защо?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е преповтаряне на предишния въпрос. Не ми бяха предоставени данни за такива доходи.

 

         Адв.С.: Осигурителните вноски, посочени по години за ревизирания период са плащани от З. Г. като едноличен търговец  ли? Т.е. като ЕТ са плащани, така ли?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е за фирмата едноличен търговец. Там има плащани осигуровки. Не съм разглеждал доклада. Ако имате предвид дали физическото лице е платило някакви осигурителни вноски от негови лични средства за дружеството, нямаше такива данни.

         Адв.С.: Ако отговорът е „ДА”, с чии средства са платени тези осигуровки - на физическото лице или на едноличния търговец?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук влизаме в хипотеза, евентуално със средства на физическото лице. Но при случай, че се установи, че едноличният търговец е платил някаква печалба на физическото лице, това ще се окаже някакви пари, които едноличният търговец е дал на физическото лице и той е платил осигуровките.

 

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 314.64 лева платими, както следва:

300 лева  - от внесения депозит;

разликата от 14.64 лева - платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.С.: С оглед изслушаното днес заключение считам, че е необходимо да се извърши допълнително такова, за което представям молба с формулирани въпроси с копие за ответната страна. Моля да допуснете извършване на допълнителна експертиза, най-малкото, защото вещото лице в днешно съдебно заседание действително изложи, че се придържа към работата си в рамките на поставените му въпроси. С оглед така депозираното заключение считам за необходимо да бъдат изследвани факти и обстоятелства с отговори на въпросите, поставени в настоящата молба.

Юрисконсулт Т.: Нямам възражения.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от адв.С. въпроси в депозираната днес молба.

         Експертизата да се извърши от вещото лице В.М. при депозит в размер на 200 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.04.2016г. от 13.50 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: