ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,08.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми юни                                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1465 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЗАФИ – З. Г.”, редовно уведомен, представлява се от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 589 от делото (том ІІ).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 458 от делото (том ІІ).

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал допълнително заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.С.: Нямам възражение по хода на делото.

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Г.: Нямам възражения по изслушването на вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице В.М. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм допълнително заключение, което поддържам. То не променя нищо относно паричните потоци.

След като извърших заключението управителят на дружеството ми представи копия от допълнителни доказателства, представляващи 20 броя договори за заем сключени в периода 2006г.

 

Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 202.86 лева, платими както следва:

200 лева – от внесения депозит;

разликата от 2.86 лева - платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.С.: С оглед новото обстоятелство, представям договори за заем сключени към 2006г., които не са включени в обема на ревизията. Доверителят ми представя данни за получени суми само изключително от кръга на негови близки родствени  лица. По отношение на сумите получени от други заеми не е  представил данни. В хода на ревизията какво са изискали и какво е представил нямам данни, затова моля да бъдат приети като доказателство по делото.

Други доказателства няма да соча. Нямам искания по доказателствата.

 

Юрисконсулт Г.: Още по време на ревизията при изготвяне на ревизионния доклад и ревизионния акт са изготвени три експертизи и жалбоподателят е имал възможност да предостави тези доказателства. Не можем да губим време за отлагане повече на делото. Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите жалбата и отмените процесният ревизионен акт, който е потвърден с решение на директора на ОДОП-гр.Бургас.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки, както и да ни присъдите направените от доверителя ми разноски по делото.

 

Юрисконсулт Г.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт, потвърден с решение на директора на ОДОП-гр.Бургас. Поддържам мотивите изложени в ревизионния акт и в решението и моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1708 лева. Моля също да ми се даде възможност да представя писмени бележки.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

         ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: