О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                       дата                            гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на двадесет и седми октомври две хиляди и осма година, в закрито заседание, в следния състав:

съдия: В.Е.

 

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 1465/2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред Бургаски административен съд е образувано по жалба от С. Т. М. от гр. Бургас, в качеството му на ЕТ “Сони 90 – С. М.”, против заповед № 1991/24.07.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.

 При извършена проверка, по реда на чл.158 ал.1 от АПК е установена нередовност, като с определение № 2295/29.09.2008 година, жалбата е оставена без движение, а на жалбоподателя е указано да представи доказателства за представителната си власт по отношение на ЕТ, както и да внесе дължимата държавна такса.

Съобщение за оставянето на жалбата без движение е изпратено на посочения от жалбоподателя съдебен адрес и е получено лично от него на 06.10.2008 година (понеделник).

Указаният в чл.158 ал.1 от АПК срок, е изтекъл на 13.10.2008 година (работен ден).

Доколкото нередовността  не е отстранена, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото да бъде прекратено.

С оглед на изложеното, на основание чл.158 ал.3 от  АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С. Т. М. от гр. Бургас, в качеството му на ЕТ “Сони 90 – С. М.”, против заповед № 1991/24.07.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1465/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: