ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети юли                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1465 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.В.П. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощен.

Ответникът Началник на затвор Бургас се явява лично комисар М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по жалбата на А.В.П. против заповед № 287/16.05.2017г., издадена началника на Затвора Бургас, с която е наложено на жалбоподателя дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателят е да докаже фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата изцяло. Имам доказателствени искания, които обосновавам пред вас: моля да допуснете разпит на свидетели, които са следните длъжностни лица – инспектор Д.Т.Ч., гл.надзирател, дежурен за 24 и 25 март 2017г., от чиито разпит искам да установя какъв е бил точния час предвиден за смяна на наряда, тъй като от преписката не може да се извлече този извод, никъде не е посочен часа на смяната на наряда, както и за изпълнението на задълженията на подчинения му командир на отделение, а именно жалбоподателя П., за времето от 6.00ч. до 8.30 ч. на 25.03.2017г. и какво е вършел през определеното време. Вторият свидетел е младши инспектор Х.Д.Д., постови надзирател на пост № 1, чрез чиито разпит искам да установя местонахождението и действието на дежурния командир на отделението П. за времето от 6.00ч. до 8.00ч. на датата 25.03.2017г. в района на поста. Абсолютно същото искам да установя и с разпита на другия, трети свидетел С.М.П., постови надзирател на пост № 1. Водим поисканите от нас свидетели. Няма да соча други доказателства, и нямам други доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ: Поддържам заповедта си и оспорвам жалбата. Други доказателства няма да соча. Преписката не е пълна. Има и други документи, на базата, на които е изготвена оспорената заповед, вкл. и видеозаписи, които не са приложени по делото.

Адвокат К.: Моля да задължите ответната страна да представи липсващите от преписката документи, като ви моля да бъдат допуснати и разпитани поисканите от нас свидетели.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам възражения по направеното доказателствено искане за допускане на свидетели, а относно поисканите доказателства, ако съдът определи срок, същите ще бъдат представени.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане до разпит на водените свидетели, за установяване на посочените обстоятелства, доколкото същите ще спомогнат за изясняване на делото. Основателно е също искането да бъде задължена ответната страна да представи неприложените в преписката писмени доказателства. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл.190, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 АПК, ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание документите, налични в административната преписка и описани в приложената справка, но неприложени в делото.

ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя свидетели.

 

Сне се самоличността на свидетелите, както следва:

Д.Т.Ч., роден на ***г. в гр. Бургас, българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

Х.Д.Д., роден на *** в гр. Бургас, българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

С.М.П., роден на ***г. в гр. Бургас, българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Свидетелите Д. и П. отведени от съдебната зала.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Ч..

Свидетелят Ч. на въпросите на адвокат К.:***. Заемам длъжността инспектор и бях главен надзирател на наряда на 24.03.2017г. и на 25.03.2017г. Познавам жалбоподателя П.. Колеги сме, работили сме заедно и в конкретния случай бяхме заедно на дежурство - 24 часа. Когато е събота и неделя в затвора Бургас се провежда свиждане, след сутрешната проверка в 6.00ч., която приключва в 6.30ч. След това започва хранене и от 7.00ч., около 7.00 часа, командирът на отделението отива на КПП 1, ако има граждани, които чакат за свиждане. На сутрешна проверка на лишените от свобода присъстваме и двамата, както и по време на храненето, като следим дали всички са получили раздадена храна, дали всичко е нормално и след като приключи, около 7.00ч., командирът отива да провежда свиждане, когато има граждани. На гражданите проверява лични карти, при кой идват на свиждане и ако имат право на свиждане, той им издава пропуски и отива да им се проверява багажа. В конкретния ден имаше свиждане, но не мога да отговоря точно в колко часа, но имаше да провежда свиждане. Инструктажът на новия наряд започва в 7.45 ч. Надзирателите, постовете, които са заети в наряд за събота и неделя, това са около 18 човека. Фактическата смяна на наряда се извършва в 7.45ч., инструктаж, който приключва около 8.05ч.-8.10ч. След това новото отделение отива и постъпва, сменя старото отделение, така, че до 8.30 ч. вече старото отделение е сдало на новото отделение.

Свидетелят Ч. на въпросите на ответника: Конкретно на 25.03.2017г. нямам спомен кога приключи инструктажа, но мисля, че отделенията се смениха около 8.20 ч. Инструктажът започна така, както е по инструкция в 7.45ч., нямаше забавяне, за около 15 минути приключи инструктажа и започна смяната на наряда. Смяната приключи реално около 8.20ч. Смяната, която постъпва беше готова към 8.20ч. За конкретния период, от 7.00ч. до 8.30ч. разпореждания за да започне да води картоните на лишените от свобода, свързани със свиждането, да контролира смяната на наряда или някакви дейности, свързани с провеждането на инструктажа, не съм му давал. Той знае, че същият ден се извършва свиждане, стар служител е и не знам точно в колко часа, но си започва да провежда свиждането на КПП 1. За този същия период от 7.00ч. до 8.30ч. с жалбоподателя П. бяхме до 7.00ч. в корпуса на затвора, аз бях на първия етаж в корпуса на затвора, след което отидох в дежурната стая, защото трябваше да се обадя на дежурния в София, за да дам отчет за изминалото денонощие, дали е имало произшествие, обаждам се на дежурния и тогава г-н П. беше на І етаж, след което отиде да провежда свиждане на КПП 1. Подготовката, инструктаж на наряда и смяна на наряда, тези три мероприятия не се провеждат едновременно. Подготовка, ако става въпрос за подготовка на инструктажа на новия наряд, това го извършва командира на отделение на новата смяна, която е застъпваща. Това не се прави едновременно със смяната на наряда. Няма друго ангажирано длъжностно лице, освен командира на отделението, определено в затвора, което да е ангажирано с издаване на билетите за свиждане.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Д..

Свидетелят Д. на въпросите на адвокат К.:*** на длъжност младши инспектор, постови надзирател на пост 1 – КПП 1. Познавам жалбоподателя, беше ми командир на отделение. Колеги сме, лични приятели не сме, имаме нормални отношения. Сутринта на 25.03.2017г. в периода от 6.00ч. до 8.30ч. виждах командира на отделение. Между 7.00ч. и 7.10ч. дойде на КПП-то и започна да пише билети за деня на свиждане. Това се прави в събота и в неделя всяка седмица, между 7.00 и 7.10 часа, и започва да пише билети на посетителите. Аз бях на поста до 8.10 ч. През този период не се е обаждал никой да търси командира. Освен командирите на отделения, по време на мои дежурства, не е имало други длъжности лица, които да извършват раздаване на билети за  посетители.

Свидетелят Д. на въпросите на ответника: За този период, за който беше на КПП 1, през целия ден беше там, защото имаше много посетители отвън и започна да пише билетите. Беше там до сдаването на поста, беше там от 7.10ч. до 8.00 – 8.10 ч. беше там.

 

Съдът въведе в залата свидетеля П..

 

Свидетелят П. на въпросите на адвокат К.:*** на длъжност младши инспектор, постови надзирател на пост №1 – КПП 1. Познавам жалбоподателя, колеги сме. На 25.03.2017г., когато бях постови надзирател на КПП 1, командирът на отделение П., за времето от 7.00 до 8.30ч. пишеше билети за свиждане. Аз застъпих на пост в 8.00 ч. В конкретния ден мисля, че имаше посетители. През този период П. не е напускал района на КПП. Той трябва да мине покрай мен, за да напусне. Няма възможност да излезе от КПП-то, без да го забележа.

Съдът освободи свидетелите.

 

Адвокат К.: Моля да задължите ответника да представи заповед за работното време на служителите в Затвора Бургас.

ОТВЕТНИКЪТ: Не възразявам.

 

СЪДЪТ намира направеното доказателствено искане от процесуалния представител на жалбоподателя за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание заповед за работното време на служителите в затвора Бургас.

УКАЗВА на ответника последиците от неизпълнение, съгласно нормата на чл.161 от ГПК.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017 от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.04.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: