О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер                  13.11.2008г.                    град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на тринадесети ноември две хиляди и осма година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1464 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Г.К.С. *** адрес *** против заповед № 2085/05.08.2008г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е одобрено частично изменение на ПУП-ПРЗ за кв.12 и кв.14 в ж.к. „Меден рудник” – зона А в гр.Бургас. Претендира се отмяна на процесния акт. С нарочна молба вх.№ 7530/11.11.2008г. жалбоподателят оттегля оспорването и иска прекратяване на съдебното производство.

            След като прецени волеизявленията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това е извършено извън съдебно заседание, формата за действителност е писмена. Анализът на цитираната правна норма налага извода, че оттеглянето е процесуално действие, с което легитимираният да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на спора. Десезиращият акт има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила.

Поради това, Бургаският административен съд, седми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ определение от 13.10.2008г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.12.2008г. от 13,40 часа

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 1464/2008г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

           

 

СЪДИЯ:………………………