Р Е Ш Е Н И Е

 

       1379                                          10.07.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    2.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1463 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от А.Г.К., ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр.Бургас, бул.“***, против Решение № 570/04.05.2018г. постановено по НАХД № 935/2018г. по описа на Районен съд - Бургас в частта, с която е потвърдено наказателно постановление (НП) № 14-0769-003974/10.12.2014г. на началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Бургас, с която за нарушение на чл.137а, ал.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно, тъй потвърденото с него наказателно постановление е незаконосъобразно, поради допуснато съществено нарушение на административно-наказателното производство.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставена без уважение касационната жалба, като неоснователна.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като не споделя направените въз основа на нея правни изводи. 

Въззивният съд е приел за безспорно установено, че в АУАН № 14-0769-3974/10.09.2014г. е посочено, че А.Г.К. е извършил вмененото му административно нарушение управлявайки л.а. „Акура МДХ” с рег. № А 0789 КН, докато в издаденото въз основа на него НП № 14-0769-003974/10.12.2014г. е посочен автомобил от друга марка и различен рег. номер , а именно – „Дачия Логан” с рег.№ А 0789 КА.

Настоящата касационна инстанция не споделя извода на Районния съд, че  посочването на МПС с различни марка и рег. номер в издаденото НП, от това което е описаното в АУАН, респ. от действително управляваното от касатора, следва да се квалифицира като допусната техническа грешка. Техническата грешка би могла да се изрази в сгрешена цифра или буква от регистрационния номер на автомобила или буква от марката и модела му, но в случая не става дума за това, тъй като в процесното НП е посочен напълно различен лек автомобил - от друга марка и модел, който видно от установеното в рамките на съдебното производство пред въззивния съд, не е собственост на касатора и е отчислен за Секор „ПП” – Пловдив на 28.04.2012г. Отделно от това с оглед констатираното нарушение не може да се приеме, че посочването на друг автомобил в издаденото НП не оказва пряко влияние върху съставомерните признаци на деянието, тъй като същото се изразява в управление на автомобил без използване на обезопасителен колан „.. с какъвто е оборудван автомобила”.

С оглед изложеното и предвид строго формалния характер на административнонаказателното производство, допуснато нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАННВ следва да се квалифицира съществено, което обосновава незаконосъобразността на издаденото НП.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото НП  районният съд е постановил неправилно решение в оспорената му пред настоящата инстанция част, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

 ОТМЕНЯ Решение № 570/04.05.2018г. постановено по НАХД № 935/2018г. по описа на Районен съд - Бургас в частта, с която е потвърдено наказателно постановление (НП) № 14-0769-003974/10.12.2014г. на началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Бургас, с която за нарушение на чл.137а, ал.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0769-003974/10.12.2014г. на началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Бургас в частта, с която на А.Г.К., ЕГН **********, за нарушение на чл.137а, ал.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева. 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

 2.