ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,21.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи октомври                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1463 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.С.Г., редовно уведомена, не се явява; за нея се явява адв.А.В., която представя пълномощно.

 

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална дирекция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” -БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Н.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 84 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.В.: Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.В.: Нови доказателства няма да соча. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт И.: Няма да сочим нови доказателства.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.В.: На основание чл.168, ал.1 от АПК, във връзка с чл.149, ал.5 от АПК, моля да обявите издадената от директора Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Бургас заповед, с която детето В. А. Г. е вписана в регистъра на децата за пълно осиновяване, да обявите за нищожна и да я отмените.

Искаме да постановите най-благоприятното за моята доверителка решение.

Издаденият административен акт е издаден в нарушение на правилата на чл.35 от АПК. Не са спазени правилата, целите на закона, не е изяснена фактическата обстановка, не са взети предвид изявленията на майката и устни и писмено с декларация от 18.03.2013г., с която тя декларира, че ще се грижи за детето. Устните заявления са обективирани в съдебно заседание по гражданско дело № 2895 от 2013г. на Бургаския районен съд, в което майката изрично заявява, че желае да се грижи за детето. В изготвените социални доклади на агенцията изрично е вписано, че майката желае да се грижи за детето си .

Четири пъти майката е заявила желанието си да се грижи за детето. Детето е отнето от майката от държавата чрез управляващите държавни органи при грубо нарушаване на дадените от Закона за защита на децата права. Отнето е правото на една майка да се грижи за своето дете. До момента е упражнено пълно дискриминационно отношение по отношение на майката. Тя има подкрепата на бащата на детето си, има подкрепата на семейството на бащата на детето.

Ще представя писмени бележки.

 

 Юрисконсулт И.: Моля да оставите жалбата без уважение. Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане”-гр.Бургас не страда от пороци и е издадена след уведомление от директора на ДСП-Бургас, придружено с необходимите документи по Наредбата за условията и реда за водене на регистрите за пълно осиновяване. По отношение на заявеното желание на майката да отглежда детето в семейна среда, тя може колкото иска да заявява, но тя не е отишла нито в една дирекция „Социално подпомагане” в страната и да декларира това свое желание. За да бъде извършена реинтеграция, трябва да има документи, че майката желае това дете да й бъде върнато. 

Майката има други две деца, които също са вписани в регистъра за осиновяване и вече са осиновени, на които не знае имената. Това е излиза в справката за майката от Национална база данни.

Представям писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на адв.В. 3-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Адв.В.: Представям и моля да бъде приет списък с разноските, които моля да ми бъдат присъдени.

 

По направеното искане съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението, с което е приключено събирането на доказателства и даден ход по същество.

 

ПРИЕМА представения списък за направените разноски от адв.В..

 

НАЛАГА на адв.А.В. – процесуален представител на жалбоподателката А.С.Г. ГЛОБА в размер на 100 лева за несвоевременно направено искане.

Срещу наложената глоба в едноседмичен срок считано от днес, може да бъде подадена молба за отмяната й до съда, който я е наложил.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на устните състезания.

ВНАСЯ делото за решаване.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.33 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: