ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,01.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На първи октомври                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1463 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Г., редовно уведомена, не се явява; за нея се явява адв.Р. Н. с представено по делото пълномощно.

 

         За ОТВЕТНИКА Директор на РД „Социално подпомагане”-гр.Бургас, редовно уведомен, се явява старши юрисконсулт С., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Н.: Да се даде ход на делото. Нямам възражение за състава на съда.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Н.: Поддържам жалбата.

         Тъй като административният орган не представи своевременно в срока по чл.163, ал.2 писмените доказателства и от вчера съм запозната с така представените по делото, на първо място, моля съдът по изложените в жалбата аргументи да обяви нищожност на акта на основание чл.168, ал.1,2,3 от АПК, поради грубо нарушение. Твърдим, че не са налице изискуемите от семейния  кодекс две кумулативни предпоставки, тъй като майката в съдебно производство, в протокола от съдебно заседание изрично е заявила, че желае да вземе детето си, да се грижи за него. Този протокол е приложен по настоящото дело. (лист 22 от делото).

         Доказателствени искания:

         Някои от исканията ни са уважени и са представени доказателствата.

Държим обаче на искането си да бъде представен препис от съдебното решение по допускане на осиновяването на Окръжен съд-гр.Бургас, което служебно е било изпратено на Дирекция „Социално подпомагане”, препис от което служебно е изпратено на ответника. Детето е осиновено от месец януари 2014г., почти девет месеца, действително се създава една трагедия и за едното и за другото семейство, все пак това дете живее при някакви хора. Считам, че имаше неоснователно забавяне от страна на Дирекция „Социално подпомагане” за някои техни действия и затова моля съдът служебно да изиска този препис. Този препис е изпратен служебно и на Община Сливен, с оглед на това, че там е бил издаден първоначалния акт за раждане на детето.

         В момента, в настоящото производство обжалваме Заповедта, с която е вписано детето в регистъра за пълно осиновяване.

 

         Юрисконсулт С.: Оригиналът  на заповедта се намира в делото в Окръжен съд, но детето вече е осиновено.

 

         Адв.Н.:  Атакуваме тази заповед, за да може да предявим иск за унищожаемост на осиновяването.

         Твърдим, че майката не е дала съгласие за осиновяване. В съдебно заседание в районния съд в гр.Бургас е заявила, че желае да се грижи за детето си след изтичане наказанието й лишаване от свобода и това е отразено в протокола.

         Заповедта за настаняване на детето в дома е от 22.03.2013г., а майката е в затвора до 25.5.2013г.

         Майката е неграмотна, завършила е 7-ми клас преди 20 години. Документите, които е подписвала, тя се подписала с инициали. Поради което представям удостоверение за завършен седми клас на същата.

         Детето е родено на ****, по-късно бащата (българин) припознава детето, налична е декларация по делото от месец февруари 2014г (на лист 46). Бабата, майка на бащата, е детска учителка, която също желае да отглеждат детето в тяхното семейство.

 

         Към настоящия момент, в настоящото производство, към сега представените доказателства от ответната страна има един социален доклад от 19.06.2013г. с изх.№ ЗД-11/532   на д-р С.М. – директор на Дирекция „********, който не е бил приложен по гражданско дело № ***. От това гражданско дело № **** с наша молба сме поискали препис и сме получили цялото дело от Бургаския районен съд. Искам по отношение на този доклад да открия производство по оспорване автентичността му, тъй като считам, че е антидатиран и създаден за целите на настоящото производство. С оглед твърдението ми за антидатиране на този доклад, освен липсата му по съответното гражданско дело, той е поискан с протоколно определение от районния съд да се представи нов социален доклад и тогава не е представен, а сега изведнъж се появява с дата 19.06.2013г.

        

         На следващо място, моля да се изиска служебно декларация № ЗД-РД-94-АА-0091/18.03.2013г. от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Сливен, Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Бургас и РД на ДСП-гр.Бургас, защото всички акцентират, че я имат и никой не я прилага.

 

         Следващото ми доказателствено искане - Водим един свидетел, това е бабата на детето В. – П.Й.В., която моля да се допусне до разпит за установяване на обстоятелства и факти, касаещи невръчването на сега оспорваната заповед, поради ефективната невъзможност на майката да я оспори и начинът, по който ние твърдим, че майката изобщо не е била търсена от отдел „Закрила на детето” в гр.Севлиево, където е родом.

        

         Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата. При издаването на заповедта от РД ДСП-гр.Бургас бяха изпълнени всички изисквания на закона.

         По отношение изложените искания, не се противопоставям.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете писмо от Агенция за социално подпомагане, дирекция за социално подпомагане-гр.Севлиево до директора на дирекция „Социално подпомагане”-гр.Бургас, с което уведомяват, че се намират в невъзможност да представят актуален социален доклад, относно възможността на г-жа Г. да полага грижи за детето си, тъй като не е възможно да установят контакт с нея и писмо от директора на Дом за медико-социални грижи за деца-гр.Бургас до директора на РДСП-гр.Бургас, в което е заявено, че детето по време на престоя си в дома не е посещавано от биологичната си майка и членове на семейството.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, и с административната преписка, и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

         ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва: 

        

         П.Й.В. – 54г, българска гражданка, разведена, неосъждана, майка на бащата на детето В., предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Разпит на свидетелката В.:        

         Въпрос на СЪДА: Познавате ли А.Г., откъде и откога?

         Свидетелката В.: Познавам А.. Тя живее с моя син на семейни начала. Преди да влезе в затвора също живееха на семейни начала с него. Тя се страхуваше да се запознае с мен, защото е от малцинството и не знаела каква реакция ще имам аз. Сега, след като излезе от затвора продължава да живее със сина ми на семейни начала.

         Синът ми също беше в затворническо общежитие в гр.Ловеч и при едно посещение през месец януари той ми каза „Имаш внучка от А.”. Зарадвах се, казах „Няма проблем”. Той ми каза, че детето е в дом за социални грижи. За първи път беше пуснат в отпуск на 21.02.2014г., тогава ме запозна с нея и тя каза, че иска да си вземе детенцето вече и ми даде пет документа. Тя си ги пазеше тези пет документа и когато разбра, че съм съгласна да си гледаме детето, ги даде на мен.

         Първият документ беше копие от акта за раждане на детето; вторият документ беше копие от доклада на ДСП-гр.Сливен за състоянието на детето; третият документ беше копие от заповедта на ДСП-гр.Сливен за настаняване на детето в дом за социални грижи в гр.Бургас от 22.03.2013г. в следствие на започналия ремонт на яслата в затвора; четвъртият документ беше копие от молбата на г-жа С.М. - директор на ДСП-гр.Бургас с молба до съда да се настани детето в дом и петият документ беше за насроченото дело на 09.05.2013г. до А. като страна по делото.

         Тези пет документа ми беше дала и казах веднага да извършим припознаването и да вземем детенцето. Веднага се обадих в канцеларията на затвора и директорът каза, че няма проблем, в понеделник да отидем.

         През обедната почивка, нотариус дойде в затворническото общежитие и извършихме припознаването на детето. На другия ден отидохме при нотариус в гр.Севлиево и А. декларира, че е съгласна да бъде вписан като баща на детето, съгласна е с името и фамилията на сина ми и аз веднага звъннах по телефона в ДСП-гр.Бургас на телефоните от бланката на молбата на г-жа М.. Попитах как можем да си вземем детето. Тя каза, че не могат да дават такива сведения по телефона. Още в деня на припознаването аз звъннах на този телефон и ми казаха, че не могат да ми дадат такава информация и да отида в отдел „Закрила на детето” в нашия град и оттам ще ми  кажат какво да направя.

         Отидох в отдела и оттам се обадиха тук в Бургас и казаха „Детето е или осиновено или в процедура за осиновяване”.

         На другия ден намерих превоз и тръгнахме за Бургас.

 

         Въпрос на СЪДА: Знаете ли дали на А. й е връчвана заповедта, с която детето е настанено в дома?

         Свидетелката В.: Не. Разговарях с нея. Тя каза „Това са всички документи, които имам”. Тя си ги пазеше.

         В отдел „Закрила на детето”-гр.Севлиево ми казаха, че са я търсили, но не са я намерили.

         Въпрос на юрисконсулт С.: Кога разбрахте, че имате внучка?

         Свидетелката В.: В началото на месец февруари.

         Юрисконсулт С.: През месец декември 2013г. обаждахте ли се в дома, интересувахте ли се за внучката си? Майката интересувала ли се е?

         Свидетелката В.: През месец декември 2013г. не съм се обаждала да се интересувам.

 

         Въпрос на адв.Н.: Ще поставя по друг начин този въпрос - Знаете ли например, някакъв интерес да е проявявала майката да следи дали могат да постъпят някакви последващи уведомления във връзка с настаняването на детето?

         Свидетелката В.: Постоянно е проверявала на адреса й по лична карта. По лична карта е с адресна регистрация на ул.”Асенова” № 33. Към момента на връчването на заповедта А. е живеела в отсрещната къща на къщата, която е вписана като адрес по лична карта.

 

         Въпрос на СЪДА: За какво са били в затвора А. и синът Ви?

         Свидетелката В.: В затвора А. е била за кражба. Синът ми изтеглил пари от открадната кредитна карта.

         Въпрос на СЪДА: Синът Ви работи ли в момента?

         Свидетелката В.:  В момента търси работа, но работи на частно без договор.

 

         Адв.Н.: Относно Заповедта с № 242/276/14.06.2013г. в текста е инкорпорирано, че е изпратена покана на посочения адрес на А., поради което ще направя искане в писмен вид да представят копие от тази покана.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от Окръжен съд-гр.Бургас справка относно обстоятелството допуснато ли е осиновяване на лицето В. Анева Г. с ЕГН **********.

ДА СЕ ИЗИСКА заверено копие от декларация № ЗД-РД-94-АА-0091/18.03.2013г. от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Сливен, Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Бургас и РД на ДСП-гр.Бургас, която да се представи в 7-дневен срок от уведомяването.

 ДА СЕ ИЗИСКА препис от социалния доклад от 19.06.2013г. с изх.№ ЗД-11/532   на д-р С.М. – директор на Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Бургас, приложен по гражданско дело № 2895/2013г. на БРС, арх.№ 11090/2013г., връзка 827.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2014г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: