Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1687                                 от 10.10.2018 г.                            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Х.

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1462 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Б.Д.Д. ***, с ЕГН ********** против Решение №606/14.05.2018 г., постановено по НАХД №361/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-005130/27.11.2017г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 550 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът не се явява. Представлява от адв. А., който поддържа жалбата и представя писмено становище, в което излага съображения за незаконосъобразността на издаденото наказателно постановление.

 

Ответникът по касация – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С Решение №606/14.05.2018 г., постановено по НАХД №361/2018 г. на Районен съд - Бургас, е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-005130/27.11.2017г., с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл. 189, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 550 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Деянието е безспорно установено, поради което правилно е ангажирана отговорността на Б.Д.. Изложени са мотиви във връзка с определения размер на наказанието.

Решението на първата инстанция е правилно, като съображенията за това са следните:

Настоящият касационен състав споделя извода на районния съд, че липсват съмнения относно годността на техническото средство и направената от него снимка, както и такива при работата на това техническо средство да е нарушена нормативната база, уреждаща правилата за експлоатация. Към датата на установяване на нарушението, автоматизираното техническо средство, с което е заснета скоростта, с която касаторът е управлявал МПС, е било преминало задължителната последваща техническа проверка съгласно Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Следователно то е притежавало техническите характеристики и параметри, съгласно одобреното средство за измерване, регистрирано в държавния регистър на одобрените средства за измерване и е било годно да изпълнява в пълен обем предназначението си. Констатираната разлика във версиите на софтуера на автоматизираното техническо средство не обосновава сама по себе си извод, че същият не е функционирал коректно към датата на заснемане на скоростта на управляваното МПС, като няма данни техническото средство към момента на проверката да е било технически неизправно. Касаторът не е ангажирал относими доказателства в подкрепа на наведените от него твърдения, че софтуерът на устройството е бил манипулиран към 21.12.2016 г. С оглед изложеното, нарушението е безспорно установено от разпечатаните показания на техническото средство и приложения снимков материал. Правилен е изводът на районния съд, че административнонаказателната отговорност на Д. е законосъобразно ангажирана  на основание чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП за деяние, квалифицирано като нарушение на чл.21, ал.2 ЗДвП.

С оглед изложеното, настоящият касационен състав приема, че оспореното решение е постановено при правилно приложение на закона и следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №606/14.05.2018г., постановено по НАХД №361/2018г.  по описа на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

                           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.