О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас 04.07.2012г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на четвърти юли през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. №1462 по описа на АС-Бургас за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по протест на прокурор при окръжна прокуратура Бургас против решение №557-Н/25.02.2009г. на общинска служба по земеделие гр. Несебър, с искане за прогласяване нищожността на посочения административен акт.

Съгласно §19, ал.1 от ЗИД на АПК, обнародван в ДВ бр.39/20.05.2011г. индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от Министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. Конкретно оспореното решение е постановена в хода на производство пред административният орган образувано по реда на чл.10, ал.3  от ЗСПЗЗ, вр. чл.18ж и сл. От ППЗСПЗЗ. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред по чл.132 от АПК.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и е длъжен, като я констатира, да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр.Несебър. Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд гр Несебър. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1462 от 2012 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Несебър. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: