О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 13.11.2008г.

 

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Р.

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 1462 по описа за 2008г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Подадена е жалба от „ Александров” ООД гр. Несебър, представлявано от Ч. А. А. против РА № 02-00-800339/11.04.2008г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД- 10- 168/09.06.2008г. на Директор на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Бургас.

С разпореждане от 25.09.2008 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса- 50 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото.

            Съобщението с подробно посочване на дадените указания е връчено на сътрудник / Н. Б. Т./ по адрес на управление на жалбоподателя на 01.10.2008г срещу подпис.

            В указания от съда срок,който е изтекъл на 08.10.2008г. /сряда -работен ден/ нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от „ Александров” ООД гр. Несебър, представлявано от Ч. А. А. против РА № 02-00-800339/11.04.2008г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД- 10- 168/09.06.2008г. на Директор на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 1462 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………