О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 18.07.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети юли две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1461 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Подадена е жалба от А.С.С.. В жалбата е посочено, че на 31.05.2012 г. от ТД „Приморие”, Община Бургас, С. е поискал издаване на заверени копия от документи, касаещи УПИ ІІІ-948, 949 в кв. 128 ЦГЧ по плана на гр. Бургас, част от които са му били предоставени, но не в пълен обем. Със заявлението е било поискано и издаване на копие от трасировъчен чертеж с координати, за да бъде нанесена вътрешна граница между имот 948 и 949 в  УПИ ІІІ от СГКК гр. Бургас.

Иска се от съда, „издаване на съдебно удостоверение, което да послужи пред Община Бургас, по силата на което да се снабди с горецитираните документи, които да послужат пред АГКК гр. Бургас за нанасяне на вътрешна граница и застроителна линия между поземлен имот 948 и поземлен имот 949 в кв. 128 ЦГЧ гр. Бургас”.

С разпореждане от 03.07.2012 година, съдът е оставил без движение жалбата и е указал на подателя й в 7-дневен срок от съобщението да посочи в какво се състои незаконосъобразността на акта, който се оспорва и какво е искането, отправено до съда. Разпореждането е сведено до знанието на адресата му на 11.07.2012 г.

В указания 7-дневен срок не са отстранени констатираните от съда, нередовности на жалбата.

Отделно от това, с оглед съдържанието на жалбата и представената от Община Бургас административна преписка по подаденото заявление, съдът намира, че не е налице акт, подлежащ на административен контрол.

С посоченото заявление е поискана административна услуга от общината, като последната е изпълнила и удовлетворила искането в обема, в който е компетентна да стори това.

Що се касае до искането за издаване на трасировъчен чертеж, с писмо от 29.06.2012 г. жалбоподателят е бил уведомен кой е компетентният орган, който може да предостави тази услуга.

По изложените съображения и на основание чл. 160, чл. 158, ал. 3 и чл. 159, т. 1 АПК съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от А.С.С., с която се иска издаване на съдебно удостоверение, което да послужи пред Община Бургас за снабдяване със заверено копие от трасировъчен чертеж, относно имоти УПИ ІІІ-948, 949 в кв. 128 ЦГЧ по плана на гр. Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1461/2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.            

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………