Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер                  929/ 20.10.200.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесети октомври две хиляди и осма година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1461 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.294 и сл. от АПК.

Инициирано е по молба на ЕТ „Димитър Георгиев – 90-Д. Г.” със седалище и адрес на управление в гр.Карнобат, ул. „Москва” № 3 против действия по запечатване на търговски обект - павилион, находящ се в УПИ V-4182 в кв.91 по плана на гр.Карнобат, обективирани в протокол от 16.09.2008 на комисия, назначена със заповед № РД-531/16.06.2008г. на кмета на Община Карнобат. Иска се от съда да отмени процесните действия и да задължи органа по изпълнението да не ги извършва. В сезиращата жалба е инкорпорирана претенция за спиране изпълнението на заповед № РД-441/25.08.2008г., издадена от кмета на Община Карнобат.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.294 от АПК постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението подлежат на оспорване пред съответния административен съд. Цитираният нормативен регламент е създаден, за да гарантира правата и интересите на длъжника срещу недопустими или порочно осъществени процесуални действия на органа по чл.271, ал.1, т.1 от АПК. Легитимираният да търси защита правен субект я реализира посредством жалба, която се подава чрез органа по изпълнението в 7-дневен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. Оспорването, с което е сезиран настоящият състав е депозирано в срока по чл.296, ал.1 от АПК от надлежна страна, за която процесните действия пораждат неблагоприятни правни последици, поради което се явява допустимо. Разгледано по същество, е основателно.

В жалбата се навеждат доводи за нищожност на извършеното изпълнително действие „запечатване на помещение при изземване на терен”. Твърди се, че с изпълнителния титул е разпоредено премахване на изградените от едноличния търговец постройки, което може да се извърши само в изпълнение на заповед по чл.195 или чл.225 от ЗУТ, каквато не е произнесена.

            От фактическа страна по делото е установено, че със заповед № ЗД-441/25.08.2008г., издадена от кмета на Община Карнобат на основание чл.65, ал.1 от ЗОС е наредено да се изземе от владението на жалбоподателя ползвания без правно основание терен, находящ се в южната част на УПИ V-4182 в кв.91 по действащия план на гр.Карнобат – публична общинска собственост, отреден “за озеленяване и обслужване”. Разпоредено е още да се премахнат поставените, респ. изградените от едноличния търговец постройки, находящи се в гореописания имот. Определен е срок за доброволно изпълнение до 15.09.2008г. и дата на принудително изпълнение – 16.09.2008г. Заповедта е обжалвана пред Административен съд – гр.Бургас. По оспорването е образувано АХД № 1386/2008г. С нарочен акт по реда на чл.166, ал.2 от АПК сезираният съдебен състав оставя без уважение искането за спиране на допуснатото по силата на чл.65, ал.4 от АПК предварително изпълнение.

От съдържанието на приложения към преписката протокол, съставен на 16.09.2008г. в 10,00 часа се установява, че назначена за случая комисия в присъствието на инспектори от Икономическа полиция, съпругата на търговеца и лицето М. Ю., предприема изпълнение на процесната заповед. Иззет е терен, находящ се в южната част на общинския имот, върху който е разположена постройка с площ от 64 кв.м. и открита тераса с площ от 66 кв.м. При изпълнението е установено, че търговският обект е зареден със стока от ЕТ “Севи – 97” – гр.Разград. Комисията запечатва процесното помещение като поставя стикери на входната и задната врата. Задължава присъстващото в обекта лице да уведоми търговеца М. Х. С., че “стоката може да се прибере от собственика само след изрично разрешение на упълномощено лице от Община Карнобат” и да посочи правно основание за ползване на обекта. Съпругата на жалбоподателя е задължена да го уведоми за извършените действия. В същия ден е произнесена заповед № РД-532/16.09.2008г., с която кметът на община Карнобат нарежда да се изземе от държанието на ЕТ “Севи-97 – М. С.” имот-публична общинска собственост, представляващ: УПИ V-4182 в кв.91 по действащия план на гр.Карнобат, отреден “за озеленяване и обслужване”. Определен е едноседмичен срок, в който адресатът следва “да заяви искане за издаване на разрешение за влизане в помещенията с оглед доброволно освобождаване”. На 17.09.2008г. в 16,15 часа комисията извършва посещение на обекта, констатира увреждане на поставените стикери и ги подновява.

Съгласно разпоредбата на чл.288, ал.1 от АПК задължението за предаване на вещи се изпълнява по реда на ГПК. Регламентът на чл.522, ал.1 от ГПК предвижда, че лицето, на което е присъден имотът, се въвежда във владение и ако длъжникът не го напусне доброволно, той се отстранява принудително. От представените по делото договори за наем, разрешения за строеж и скица се установява, че върху имота, предмет на изземване, е изграден павилион, който се използва за търговски цели. В заповедта по чл.65, ал.1 от ЗОС се съдържа волеизявление за премахване на постройката, което е оспорено по съдебен ред. Фактическите действия по запечатване на обекта не намират опора в разпоредбите, уреждащи изпълнителното производство и не могат да се квалифицират като такива по принудително изземване на недвижим имот. Същите са лишени от правно основание, поради което се явяват незаконосъобразни и следва да се отменят с последващото от това възстановяване на положението, съществувало преди извършването му – чл.298, ал.2 от АПК.

            В сезиращата жалба е инкорпорирано искане за спиране изпълнението на заповед № РД-441/25.08.2008г., издадена от кмета на Община Карнобат. След служебна проверка, извършена в деловодството на съда, настоящият състав констатира, че по искането е налице произнасяне с определение № 2314/30.09.2008г., което е оспорено пред Върховен административен съд. При това положение, повторно заявената претенция се явява недопустима и следва де се остави без разглеждане.

 

Мотивиран от горното и на осн. чл.298, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ действията по запечатване на търговски обект, находящ се в УПИ V-4182 в кв.91 по плана на гр.Карнобат, извършени от комисия, назначена със заповед № РД-531/16.06.2008г. на кмета на Община Карнобат, обективирани в протокол от 16.09.2008г. и констативен протокол от 17.09.2008г.

ЗАДЪЛЖАВА комисията, назначена със заповед № РД-531/16.06.2008г. на кмета на Община Карнобат да не извършва отменените действия.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ „Димитър Георгиев–90-Д. Г.” със седалище и адрес на управление в гр.Карнобат, ул. „Москва” № 3 за спиране изпълнението на заповед № РД-441/25.08.2008г., издадена от кмета на Община Карнобат.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прекратителното определение подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:………………………