Р Е Ш Е Н И Е

 

      689                                    11.04.2018 г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                    2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Й. Б.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 145 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от С.Н.Б.,***, против Решение № 154 от 07.12.2017г., постановено по НАХД № 238 по описа на Районен съд – Поморие за 2017г., в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 02-37/08.06.2017г. на и.д началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр.Бургас, с което на С.Н.Б., за нарушение по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), на основание чл.74, ал.1 от ЗРА е наложено адм. наказание – глоба в размер на 4 000.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е необосновано.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. Маринчев.

Ответникът по касацията – Изпълнителна агенция рибарство и контрол – Черно море“ гр.Бургас, редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

За да постанови решението си районният съд е приел, че деянието правилно е квалифицирано от административнонаказващия орган и размера на наложената глоба е адекватна на извършеното нарушение по чл.35, ал.1, т.3 от ЗРА. За нарушението по чл.88 от ЗРА и чл.19, ал.1 от ЗРА, районният съд е намерил, че същите не са доказани по безспорен начин и е отменил НП в тази му част.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

 Предвид установената фактическа обстановка и с оглед събраните в производство доказателства се обосновава извод за правилно ангажиране на административнонаказателната отговорност на касатора за нарушение на чл.35, ал.1, т.3 от ЗРА. С посочената разпоредба се забранява стопанският и любителският риболов в обектите по чл.3, ал.1 с дънни тралиращи и драгиращи средства, с изключение на бийм трал. Водните обекти по чл.3, ал.1, т.1 от същия закон са естествени води и водни обекти - по смисъла на Закона за водите; вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталният шелф и изключителната икономическа зона на Черно море и българският участък на р.Дунав - по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; всички останали реки и стари речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата. Същевременно действията на касатора извършени в акваторията на Черно море, като е използвана – драга, за подрязване на пясъчния слой чрез забиване в пясъка на дъното и откъртване на мидите от там, представляват риболов, осъществен посредством забранено средство. В тази насока са и непосредствените възприятия на контролните длъжностни лица, които безспорно сочат, че касатора, заедно с още един човек, е установен на посоченото място да борави с гореописания уред, като от проверяващите е констатиран и улов на бяла пясъчна мида.

Правилно за установеното нарушение, касатора е санкциониран на основание чл.74, ал.1 от ЗРА, съгласно която норма, който лови риба и други водни организми в нарушение на чл.35, ал.1, т.1, 2, 3 и 6, и ал.6, се наказва с глоба от 4000.00 до 6000.00 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Настоящия съдебен състав изцяло споделя доводите на първоинстанционния съд за размера на наложената санкция.

Правилно с наказателното постановление е отнето в полза на държавата и средството послужило за извършване на нарушението, тъй като съгласно чл.90, ал.1 от ЗРА, в случаите по чл.56626465чл.66, ал.4 и 5чл.6767а6869а7071, 72, 73 - 7781, 82, 82а, 82в, 85, 85а и 86 рибата и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са придобити, се отнемат в полза на държавата.

Доводите на районния съд се приемат от настоящата инстанция като правилно изградени, поради което не е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154 от 07.12.2017г., постановено по НАХД № 238 по описа на Районен съд – Поморие за 2017г.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                

 

  

   2.