ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 15.03                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На петнадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ВЕСЕЛИН Е ЕНЧЕВ

                  2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар:  Йовка Банкова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер  145 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ С.Н.Б., редовно и своевременно призован, се явява лично и с адвокат Маринчев, с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по касация  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури- Бургас, редовно и своевременно уведомена, не изпраща представител. 

          За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Становище по хода на делото:

         

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.

По делото е постъпил отговор по касационната жалба от ответника изх. №1100-326/09.01.2018г., в който се излагат съображения за нейната неоснователност.

 

АДВОКАТ МАРИНЧЕВ: Поддържам подадените касационни жалби, които са две  на брой. Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

АДВОКАТ МАРИНЧЕВ: Уважаеми  административни съдии, моля да отмените обжалваното решение на Районен съд Поморие, като считам същото за изцяло необосновано и незаконосъобразно. Съдът не е обсъдил в цялост всички доказателства по делото, като не е обърнал внимание на цялата административнонаказателна преписка и конкретно визирам заявеното от съда, че Наказателното постановление  възпроизвежда АУАН, който от своя страна е абсолютно нечетлив и неразбираем и повдига естествения въпрос, че не е възможно по никакъв начин да се направи някакво сравнение между констатациите в АУАН и обжалваното НП. Това от своя страна категорично установява допуснати процесуални нарушения още при самото издаване на атакуваното НП. От друга страна не е обърнато достатъчно внимание и не са обсъдени в цялост показанията на разпитаните свидетели, като никой от разпитаните не е видял всъщност отнетото т.нар. драгиращо средство да е било в държание на жалбоподателя. Другото  фрапиращо в показанията на свидетелите е че в Констативния протокол е записано, че улова на бяла мида, който е направен с драгиращо устройство е определен на 20 кг и в този акт пише, че данните за килограмите са взети от капитан на моторна лодка „Несебър 116“, който е на жалбоподателя, а от показанията на свидетеля Дечев - граничен полицай, е видно, че той категорично заявява, че така определения улов е от капитана на граничния кратер. Другото фрапиращо е разминаването между показанията на  граничните полицаи и показанията на актосъставителя от ИАРА, който  заявява, че  са му посочени няколко драгиращи устройства и едно от тях според граничните полицаи е на жалбоподателя, без да е установено по някакъв начин, че е  притежание на жалбоподателя. Други подробни съображения са изложени в касационната жалба на касатора, като в тази  връзка Ви моля, да постановите решение, с което отмените изцяло решението на Районен съд Поморие и решите делото по същество като отмените обжалваното НП. Моля да бъдат присъдени на касатора съдебно- деловодни разноски.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, решението на районния съд, считам за правилно и законосъобразно и моля да го оставите в сила, а касационната жалба като неоснователна, без уважение. Искането за разноски е недопустимо в настоящото производство.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:24 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: