ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети март                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 145 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,40 часа се явиха:

Жалбоподателят П.Х.Х. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Р. – представя пълномощно.

          За ответника –директора на агенция „Митници“ гр. София - редовно уведомен, се явява юк. М. – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на П.Х.Х., с адрес *** против заповед №239/11.01.2017 г. на директора на агенция „Митници“ гр. София, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. Р.: Поддържам жалбата изцяло. Единственото ми доказателствено искане беше да бъде представена в пълнота цялата преписка по дисциплинарното производство. Същата е постъпила. Запознала съм се с нея. Моля да бъде приета.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

юк. М.: Оспорваме жалбата. Представям и моля да приемете двете заповеди за назначаване и свикване на дисциплинарен съвет. Да се приеме административната преписка.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези в днешното съдебно заседание, а именно: заповед № ЗАМ-148/32-38287/11.02.2016 г. и заповед № ЗАМ-1158/32-320359/15.11.2016 г. на директора на агенция „Митници“.

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

адв. Р.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите подадената жалба срещу оспорената заповед №239/11.01.2017 г. на директора на агенция „Митници“ гр. София. Във връзка със събраните в настоящето производство доказателства ще развия допълнителни възражения с писмена защита в срок, определен от Вас. Моля да ни присъдите разноските по делото.

юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна. Моля да ми бъде предоставен срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по същество на спора. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, като моля да го намалите до съответния минимум, предвиден в нормативните разпоредби. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът предоставя на страните десетдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,48  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: