О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №138

 

гр.Бургас, 27.01.2016 г.

 

Административен съд гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 145 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 127ж, във вр. с чл. 41, ал. 3 от ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от " Момчеви Пръдакшън енд Трейд" ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Родопа" № 1А, представлявано от управителя М.Л.М., чрез процесуален представител адв. М.Й. против действията на орган по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 050900270537_3/04.12.2016 г. и действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 050900270537_4/04.12.2016г. , потвърдени с Решение № 1/06.01.2016 г. на директора на ТД на НАП Бургас.

Жалбоподателят иска отмяна на посочените действия, чрез отмяна на актовете с които са обективирани, като твърди допуснати съществени нарушения на процесуалните правила- липса на мотиви и неправилно приложение на закона.Претендира присъждане на разноски.

Ответникът-  Териториален директор на ТД на НАП - Бургас не изразява становище по жалбата.

Оспорването е допустимо.

 

Жалбата е подадена в срока по чл. 41, ал. 3 от ДОПК, приложим по силата на чл. 127ж, ал. 1 от ДОПК, от лице с доказан правен интерес.

Въз основа на представените с административната преписка доказателства, от фактическа и правна страна, съдът приема следното:

На 04.01.2016 г. в 13.55 часа в гр. Сливен инспектори по приходите в Дирекция "Фискален контрол" са извършили проверка на място на разтоварване/получаване на стока с висок фискален риск, находящо се в гр. Сливен, ул. "Родопа" № 1А, със задължено лице " Момчеви Пръдакшън енд Трейд" ООД. Резултатите са отразени в Протокол № 050900270537_3/04.12.2016 г. Проверката е била с предмет- съответствие между посоченото в документите и установеното на място вид и количество стока: 1. Разфасовки и карантии замразени: Бутчета и разфасовки от тях- пилешки- 6 800,00 кг.; 2. Разфасовки и карантии замразени: Черен дроб- пилешки- 6 300,00 кг. и 3. Пилешки гръбчета, шийки, трътки, връхчета на крила- замразени- 8 100,00кг.

Представени са били 3бр. ЧМР в оригинал и 2бр. търговски документи.

Несъответствия между посоченото в документите и установеното на място вид и количество стока, не са били установени.

При тази констатация е направен извод, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни и на осн. чл. 121а ал.3 във вр. с чл. 121а ал.2, е определено обезпечение в размер на 11 896,20лв., представляващо 30% от общата стойност по пазарна цена. Посочени са начин и срок на представяне на обезпечението.

На дружеството е указано, че ако обезпечението не се предостави в срок до 72 часа от изземването, а при бързо разваляща се стока - до 24 часа, стоката се счита за изоставена в полза на държавата. В цитирания протокол, в графата "Други констатации (включително за нарушения)" се съдържа и констатация, че стоката е нето.Бруто- 21583кг.

Протоколът е връчен на жалбоподателя на датата на съставянето му.  

 

 

На същата дата - 04.01.2016г. в 13.55 часа, лицата извършили проверката са съставили и Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 050900270537_4, във връзка с фактите, установени с протокол № 050900270537_3.

Необходимостта от обезпечаване на доказателства е мотивирана и с „ извършен анализ в информационните масиви на НАП“. Последният е предпоставил заключение, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Затова са били предприети действия по реда на чл. 40 от ДОПК, като се обезпечава посочената в протокола стока / идентична с тази по протокол № 050900270537_3. Посочен е размера на обезпечението. Разпоредено е изземване на стоката и предаването й на отговорно пазене в складовата база на дружеството жалбоподател.

 

 

 

 

Определеното обезпечение в размер в общ размер на 11 896,20лв., е платено по сметка на ТД на НАП гр. Бургас на 04.01.2016г..           

Недоволен от действията на органа по приходите, осъществени в хода на извършената проверка на стоки с висок фискален риск и действията по обезпечаване на доказателства, обективирани в двата протокола, представляващия дружеството е оспорил същите пред Директора на ТД на НАП гр. Бургас, в предвидения от закона срок.

В срока по чл. 41, ал. 1 от ДОПК, Териториалният директор на ТД на НАП гр. Бургас е постановил Решение № 1/06.01.2016 г., с което е отхвърлил жалбата. В мотивите на акта, административният орган е посочил, че по предварително извършен анализ на дейността на " Момчеви Пръдакшън енд Трейд" ООД, на свързаните с него лица, на начислените, внесени и дължими задължения са констатирани тенденции към отклонение от данъчно облагане. Констатирал е факта на извършване на проверка и е приел, че оспорените пред него действия са законосъобразни, тъй като инспекторите по приходите „ съобразно вътрешното си убеждение са установили, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни“.

                Според жалбоподателя, оспорените действия са незаконосъобразни, поради неправилно приложение на закона, предпоставено от липса на мотиви. Твърди, че изводите, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни не са фактически обосновани. Заявява, че към момента дружеството няма изискуеми публични задължения и редовно изпълнява задълженията си по ЗДДС.

                Съдът, намира възраженията за основателни.

Разпоредбата на чл. 121а, ал. 1 от ДОПК, сочи че при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й.

Според ал. 2 и ал. 3 от цитираната правна норма, предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл. 40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

 

В настоящия случай предмет на оспорване са действията на органа по приходите по проверка на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателствата. И в двата случая, в протоколите, които отразяват тези действия липсват мотиви за извършването им.

За да се наложат предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката е необходимо да е изпълнено някое от условията, разписани в чл. 121а, ал. 1 от ДОПК, а в конкретния казус не е налице нито едно от тях.

Нещо повече, в  Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 050900270537_3, се съдържа изрична констатация за липса на несъотвествие между посоченото в документите и установеното на място вид и количество стока.

Предприемането на действия за обезпечаване на доказателства е мотивирано с „анализ в информационните масиви на НАП“. Липсва обаче каквато и да е конкретна информация относно фактите, въз основа на които е направен този анализ.

Формалното цитиране на хипотезата на чл. 121а, ал.2 от ДОПК не може само по себе си да обоснове извод за реализирането й. Приложената хипотеза изисква установяване от органа по приходите на конкретни факти, които да дават възможност недвусмислено да се заключи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Липсата на мотиви в протоколите, обективиращи оспорените действия не може да бъде преодоляна и със заключението на решаващия орган, че същите са предприети въз основа на вътрешното убеждение на инспекторите и констатирана в резултат на анализ на дейността на дружеството тенденция към отклонение от данъчно облагане.

                Няма спор, че всеки един орган, в чиито функции е включен контрол по спазване на закона следва да ги осъществява и с оглед вътрешното си убеждение. Последното обаче не е имагинерно понятие. Вътрешното убеждение се формира въз основа на конкретно установени факти, каквито в случая липсват.

                Недоказана е и „тенденцията към отклонение от данъчно облагане“. Липсват доказателства, а и ответникът не твърди дружеството жалбоподател да има непогасени задължения за данъци, нито такива за допускани системни нарушения при упражняване на дейността или водене на счетоводството. При това положение, направения извод е абсолютно необоснован.

                Основателно е и възражението досежно определянето на стойността на обезпечението по чл. 121а, ал. 1 от ДОПК, определена в размер на 30% от пазарната стойност на стоките. Липсват данни и какъвто и да е анализ на пазарната стойност, за да е ясно въз основа на какви критерии е определена тя.

По изложените съображения, съдът намира, че оспорените от жалбоподателя действия, обективирани в  

 

 

 

Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 050900270537_3/04.12.2016 г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 050900270537_4/04.12.2016г. , потвърдени с Решение № 1/06.01.2016 г. на директора на ТД на НАП Бургас, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

С оглед изхода на спора следва да бъде уважено искането на жалбоподателя, направено с жалбата, за присъждане на разноски, които са в размер на 940лв. (50лв.- държавна такса и 890лв.- възнаграждение за адвокат). 

 

 

 

 

 

 

 

Ето защо и на осн. чл.127ж ал.1 във вр. с чл. 41 ал.3 ДОПК, Административен съд - гр. Бургас, четвърти състав,

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ действията на орган по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 050900270537_3/04.12.2016 г. и действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 050900270537_4/04.12.2016г. , потвърдени с Решение № 1/06.01.2016 г. на директора на ТД на НАП Бургас 

 

 

 

ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Бургас за заплати на " Момчеви Пръдакшън енд Трейд" ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Родопа" № 1А, представлявано от управителя М.Л.М. сума в размер на  940лв..

 

 

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ: