Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

              631                               02.04.2015 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 145 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, гр. София, представлявана от пълномощника П. М., против решение № 1792 от 17.11.2014 г. по НАХ дело № 3586/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато от районния съд съществено нарушение на процесуални правила, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК. По същество се иска да бъде отменено решението и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Процесуалният представител на ответника по касация заявява становище за неоснователност на жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 1792 от 17.11.2014 г. по НАХ дело № 3586/2014 г. Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № КГ-1185 от 10.07.2014 г., издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на основание чл. 67, ал.2, вр. чл. 47, ал.2, вр. ал.1, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) е наложено на „Ромпетрол България“ ЕАД с ЕИК 117599032 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 50 000 лева.

Съдът е приел за недоказано по изискуемия от закона несъмнен и категоричен начин приетото от наказващия орган несъответствие на предлаганите от търговското дружество течни горива за дизелови двигатели, с установените в закона норми за процентно съдържание на биодизел. Този извод е обоснован с установеното при изследване на арбитражната проба съдържание на биодизел от 5.7 %, което при отчитане на неопределеност „плюс 0.1%“ (посочена в протоколите от проведените изпитвания), е равно на граничната стойност от 5.8 обемни процента, указана в БДС EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данни за прецизност относно методите за изпитване”.

Съгласно разпоредбата на чл. 218, ал.1 от АПК, касационната инстанция обсъжда само посочените в жалбата пороци на решението. За валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон съдът следи и служебно (ал.2).

В касационната жалба се сочи, че при вземане на решението районният съд не е изградил вътрешното си убеждение въз основа на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, в нарушение на чл. 14, ал.1 от НПК. Посочено е още, че събраните по делото доказателства не са били подложени на внимателна проверка и преценка в тяхната съвкупност, което според касатора сочи едностранчивост.

При извършената на основание чл. 218, ал.2 от АПК служебна проверка, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и бланкетно посочените в жалбата касационни основания. Съдът е извършил необходимите процесуални действия за разкриване на обективната истина, при съблюдаване процесуалните норми на чл. 13, чл.14 и чл.107 от НПК и е изяснил делото от фактическа страна. Мотивите на решението разкриват пълен и прецизен анализ на доказателствените материали, а изводите относно обстоятелствата, включени в предмета на доказване, са изложени в решението по начина, указан в процесуалния закон. Изграденото вътрешно убеждение на съда, намерило проявление в постановения съдебен акт, се основава на обективното, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. Ето защо настоящият касационен състав намира за неоснователни твърденията на касатора, че при изграждане на фактическите констатации БРС едностранчиво е оценил само част от доказателствените източници.

Решението е постановено при правилно прилагане на закона.

От фактическа страна по делото е установено, че на 18.11.2013 г. служители на ДАМТН- София са извършили проверка относно качествените характеристики на течните горива, предлагани за продажба в стопанисваната от „Ромпетрол  България“ ЕАД бензиностанция, находяща се в гр.Бургас, 7-ми километър. В хода на проверката са били взети проби от автомобилен бензин А-98 и от гориво за дизелови двигатели, изпитани по показател FAME (съдържание на метилови естери на мастни киселини) в Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки при ДАМТН, както и в изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България“ ЕООД. При извършения от „СЖС България“ ЕООД арбитражен анализ е било установено съдържание на биодизел в предлаганото от санкционирания търговец гориво за дизелови двигатели в размер 5.7 обемни процента, с неопределеност плюс/минус 0.1 %. Тези резултати са били съобразени от наказващия орган при издаване на оспореното наказателно постановление и не са оспорени от страните. С оглед на това и доколкото при отчитане на неопределеност плюс 0.1%, съдържанието на биодизел е в граничната стойност, съгласно приложимия относно изпитването на нефтопродуктите стандарт БДС EN ISO 4259, правилно е прието от районния съд, че не е налице соченото в наказателното постановление несъответствие с изискванията. В тази връзка съдът е изложил подробни съображения, които се споделят от настоящата инстанция.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1792 от 17.11.2014 г. по НАХ дело № 3586/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.