Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 613      11 април  2014  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на десети април, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня Евтимова

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                        2.Златина Бъчварова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 145 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на С.И.Б. *** против решение № 2412/2.12.2013г., постановено по административно-наказателно дело № 3587/2013 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 1547/25.05.2013 г. на началник сектор Пътна Полициякъм ОДМВР - Бургас, с което на касатора, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ е наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева и на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на първоинстанционния съд е необосновано и незаконосъобразно, постановено в противоречие на закона. Иска се от съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателно постановление 1547/13/25.05.2013 г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Бургас. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник сектор ПП към ОДМВР - Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд – Бургас, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 2412/2.12.2013г., постановено по административно-наказателно дело № 3587/2013 година по описа на Районен съд - Бургас, е потвърдил наказателно постановление № 1547/25.05.2013 г. на началник сектор ПП към ОДМВР - Бургас, с което на С.И.Б., на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева и на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че С.И.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.183, ал.4, т.7 ЗДвП и на чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП, за което законосъобразно е ангажирана отговорността му с издаване на наказателното постановление.

Санкцията е наложена на С.И.Б. за това, че на 21.04.2013 г., около 11.30 часа в град Бургас, по ул. „Христо Ботев”, в гр. Бургас управлявал лек автомобил Дачия с рег. № А 9739 ВХ, като по време на движение не е използвал обезопасителен колан и говорел по мобилния си телефон без наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му. За така констатираното нарушение е съставен АУАН № 831497/21.04.2013г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че при издаване на  наказателното постановление не е спазена разпоредбата на чл.158, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Съдът в настоящия касационен състав споделя изложените в първоинстанционното решение мотиви, че не са допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на наказателното постановление. Районният съд е установил прецизно всички релевантни за спора факти, в съответствие със събраните по делото писмени и гласни доказателства. Обосновани са изводите му, че на посочените дата и място в наказателното постановление С.И.Б.  управлявал лек автомобил като по време на движение не е използвал обезопасителен колан и говорел по мобилния си телефон без наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му.

Като нарушени в наказателното постановление са посочени разпоредбите на чл.137а, ал.1, предл.1 ЗДвП и на чл.104а ЗДвП.  В чл.137а, ал.1 ЗДвП е установено задължение за водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3 да използват обезопасителните колани, когато превозните средства са в движение. Разпоредбата на чл.104а ЗДвП съдържа забрана водачът на моторно превозно средство да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му.

Предвид горното дадената от административно-наказавщия орган правна квалификация на описаните в НП нарушения е правилна.

За неизпълнение на задължението за използване на обезопасителен колан по чл.137а, ал.1 ЗДвП, в чл.183, ал.4, т.7, предл.1 ЗДвП е предвидено налагане на наказание глоба на водача в размер на 50.00 лева. За нарушаване на забраната по чл.104а ЗДвП,  в разпоредбата на чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП е  предвидено същото наказание.

С оглед изложеното, изводите на районния съд, че административнонаказателната отговорност на касатора е подведена под точните санкционни разпоредби на ЗДвП, са формирани при правилно приложение на материалния закон.

Като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение. Предвид липсата на посочените в касационната жалба основания за отмяна, решението на районния съд следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2412/2.12.2013г., постановено по административно-наказателно дело № 3587/2013 година по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

       

         

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                          2.