Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  722

 

гр. Бургас, 28 март  2013 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧАВДАР ДИМИТРОВ

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 145/2013 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Бургасбус” ЕООД, представлявано от П.Д.Д., против Решение №451/29.11.2012 година, постановено по н.а.х.д. №790 по описа за 2012 година на Районен съд гр.Несебър. С решението е потвърдено Наказателно постановление №22-0000823/27.08.2012 г., издадено от Началника на областен отдел „КД-ДАИ” гр. Бургас, с което на основание чл. 104, ал. 2 от ЗАП на „Бургасбус” ЕООД гр. Бургас е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 5 000 лева за нарушение чл. 3, §1 от Регламент № 3821/1985.

Касаторът иска отмяна на първоинстанционното решение и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил закона. Счита, че с оглед конкретно установените факти е налице изключението, предвидено с разпоредбата на чл. 4, т. 3 от Регламент № 3820/85, поради което за него не е съществувало задължение да монтира тахограф на провереното моторно превозно средство, на което е била извършена проверка.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас намира, че оспореното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Сасационната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Първоинстанционният съд е потвърдил, оспорваното пред него наказателно постановлеитне, като е намерил за доказано, че на 06.08.2012 г. около 16:50 часа в КК „Слънчев бряг”, превозвачът е разпоредил извършването на случаен превоз на пътници по маршрут от Слънчев бряг до гр. Бургас автобус марка „Мерцедес”, с рег. № А 4020 БТ, собственост на „Бургасбус” ЕООД, който няма монтирано записващо оборудване (тахограф) така, както изисква Регламент № 3821/85. Посочил е, че при издаване на  наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че при установените пред него факти не може да се приеме приложимост на разпоредбата на  чл.3, §1 от последния регламент, в частта, с която изключва приложението на регламента при определени хипотези.

Материалният закон е приложен правилно, а наведените с жалбата възражения са неоснователни.

На първо място, без съмнение по делото е установено, че в случая се касае до извършването на случаен превоз на пътници по определен маршрут, а не на такъв за извършване на превоз на пътници по редовни линии. При това положение не може да се приеме тезата на касатора, че не е задължен да монтира тахограф на превозното средство, тъй като дължината на маршрута, по който същото се е движило при извършване на конкретната проверка (гр. Бургас – Слънчев бряг), е по-малка от 50 км/ч и в този смисъл е налице, предвиденото с регламента изключение по чл. 4, т. 3 от Регламент №3820/85. Действително последната норма изключва задължение за монтиране на контролни уреди, за регистриране на данните от движението на превозни средства, предназначени за превоз на пътници по редовни линии, с маршрут на линията, включен в услугата, ненадвишаващ 50 км.

В случая обаче, макар че маршрутът не надвишава 50 км нормата е неприложима, тъй като не се касае до извършване на превоз на пътници по редовна линия, а на случаен такъв. По смисъла на този регламент, съотнесен към българското законодателство, следва да се приеме, че терминът „редовна линия”, използван в регламента, е идентичен по съдържание с термините „автобусна линия”, според определението, дадено за последния в ДР на ЗАП - §1, т.22. Както бе посочено вече, в случая е налице случаен превоз, а не редовен такъв.

Правилно първоинстанционният съд е намерил, че при установените факти, без съмнение за санкционираното дружество е било налице задължение за монтиране на тахограф на превозното средство, извършващо случаен превоз.

Като допълнителен аргумент следва да се посочи и разпоредбата на чл.28, т. 2, буква „д” от Наредба № 33/03.11.1999 г., според която норма, едно от условията за издаване на лиценз за извършване на случайни превози на пътници, е представянето на документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данни за движението на моторните превозни средства и за работа на екипажите (тахограф).

Поради изложените съображения и на основание чл. 221 АПК, ХІІІ състав на Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №451/29.11.2012 година, постановено по н.а.х.д. №790 по описа за 2012 година на Районен съд гр.Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: