Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1435               03.08.2012г.     град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, седми състав, на двадесет и първи март две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 145 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215, вр. с чл.57а от ЗУТ.

Образувано е по жалба на В.Р.Н. ***, ЖСК „Напредък”, *** против заповед № 2966/14.12.2011г., издадена от заместник-кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на метален гараж с размери 3,60м./7,00м., разположен върху общински терен до блок № 9 в ж.к. „Братя Миладинови”. Иска се от съда да отмени процесната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изразява становище по оспорването.

Ответната страна – заместник – кметът на Община Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт Димитров, който пледира за отхвърляне на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед2966/14.12.2011г., издадена от заместник-кмета на Община Бургас, с която е разпоредено на жалбоподателя да премахне собствения си преместваем обект, представляващ метален гараж с размери 3,60м./7,00м., разположен върху общински терен до блок № 9 в ж.к. „Братя Миладинови”. В мотивната част на оспорената заповед се сочи, че обектът е монтиран без издадено по надлежния ред разрешение за поставяне. Фактическите основания се подкрепят от представения по делото констативен акт № 40-„З”/24.11.2011г., съставен от специалисти в Дирекция „СК, ВЕ, НС” към ТД „Зора” в Община Бургас. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, Н. твърди, че гаражът е поставен във вътрешния двор на ЖСК „Напредък”, за който се процедира изменение на ПУП. Навежда бланкетни доводи за незаконосъобразност на заповедта.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от компетентен орган, овластен със заповед № 3544/23.12.2008г. на кмета на Община Бургас и в изискуемата от закона форма.

При издаването й са спазени специалните административнопроизводствени правила, регламентирани в чл.57а, ал.2 от ЗУТ. Началото на процедурата е поставено със съставяне на констативен акт, в който е обективирано и онагледено фактическото положение. Актът е оформен в присъствието на свидетели и връчен лично на оспорващия. Не е възразен в законоустановения срок.

Оспорваната заповед е издадена в съответствие с материалноправната норма на чл.57а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗУТ върху поземлени имоти – общинска собственост могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), когато е издадено разрешение и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал.1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ. Според чл.57а, ал.1 от ЗУТ тези обекти се премахват, когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение; когато са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението е отпаднало; не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията; не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и ал.3, т.1 от ЗУТ; представляват реклама, забранена със закон; срокът на разрешението за поставяне е изтекъл; не отговарят на други изисквания, определени с наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ. От анализа на цитираните разпоредби следва извода, че произнасянето на обжалваната заповед е свързано с наличието на две кумулативно дадени предпоставки: преместваем обект, който е поставен върху имот – общинска собственост и липса на разрешение за поставянето му.

В настоящия случай от доводите на страните, тяхното процесуално поведение и от събрания по делото доказателствен материал се установява, че върху поземлен имот – общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, в близост до блок № 9 е разположен метален гараж” с приблизителни размери 3,60м./7,00м. Не се спори между страните в процеса, че обектът, чието премахване е разпоредено е собственост на жалбоподателя и за него не е издаден разрешителен акт по чл.56, ал.2 от ЗУТ. При това положение не съществува съмнение, че от фактическа страна са изпълнени материалноправните предпоставки на чл.57, ал.1, т.1 от ЗУТ и процесната заповед е произнесена при правилно приложен материален закон.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.Н. ***, ЖСК „Напредък”, *** против заповед № 2966/14.12.2011г., издадена от заместник-кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на метален гараж с размери 3,60м./7,00м., разположен върху общински терен до блок № 9 в ж.к. „Братя Миладинови”.

Решението е окончателно и не подлежи на ожалване.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………