ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер   145     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.30 часа се явиха:

За касатора – Директор Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За ответника по касационната жалба – „Топлофикация Бургас” ЕАД, редовно призован, се явява адвокат Л.Г., с пълномощно от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ– Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ Г. – Оспорвам касационната жалба. Считам същата за неоснователна. Няма да сочим нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

         АДВОКАТ Г. – Моля, да оставите без уважение касационната жалба срещу решението на Бургаския районен съд, подадена от РИОСВ – Бургас, като недоказана, неоснователна, като за това съображения сме изложили в отговора на касационната жалба, които поддържам изцяло.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Изцяло споделям мотивите на първоинстанционния Бургаски районен съд за допуснати процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство, а именно: наказателното постановление е издадено след императивно определения 6-месечен срок в разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН. Видно от приложените по делото писмени доказателства се установява, че АУАН  е съставен на 19.02.2009 и е връчен на 03.08.2009 г.  В този смисъл 6-месечния срок изтича на 19.08.2009 г., в случая наказателното постановление е изготвено на 29.09.2009 г. като липсват каквито и да е доказателства производството да е спирано по чл.43, ал.6 от ЗАНН, като намирам, с оглед цитираните от мен дати, че административнонаказващия орган е бил в обективна възможност с оглед връчването на издадено наказателно постановление в законоустановения срок. След като не го е направил намирам, че има допуснато съществено нарушение при административнонаказателното производство, поради което правилно и обосновано Бургаския районен съд е отменил наказателното постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: