Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /21.04.2009 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

      Членове: Л.А.

  В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор С.Х., изслуша докладваното от съдия В.Е. КНАХД № 145/2009 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 379/29.12.2008 година по НАХД № 285/2008 година на Районен съд – гр. Айтос (РС) е отменено наказателно постановление № 6/31.07.2008 година (НП) на началника на РПУ-Айтос, с което на Т.Г.П. ***, за нарушение на чл.216 от Наказателния кодекс (НК), на основание чл. 218б  от НК, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева.

Недоволен от решението, административнонаказващият орган обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че не са налице пороците в НП, установени от РС. Моли решението на РС да бъде отменено.

Ответната страна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна.

Правилно РС е установил пороци в НП, които са основания за отмяна. Съдът е изяснил напълно фактическата обстановка по делото, като е издирил приложимото право и е формулирал съответните правни изводи. Мотивите на РС се споделят напълно от настоящия състав.

В отмененото НП са възпроизведени незаконосъобразни мотиви и разпореждане до началника на РПУ – Айтос, съдържащи се в постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от 18.06.2008 година на прокурор при Районна прокуратура – Айтос.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 379/29.12.2008 година по НАХД № 285/2008 година на Районен съд – гр. Айтос.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: